W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), w celu wzmocnienia bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie decyzją Rady Pedagogicznej wprowadzone zostało dodatkowe działanie, a mianowicie „anonimowa skrzynka na sygnały”, która umieszczona jest na korytarzu głównym na wprost wejścia do szkoły.

Termin wystawiania ocen w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

Termin wystawiania ocen w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do Rodziców i Opiekunów

Programy nauczania do zawodów

Szanowni Państwo!

Szczegółowe informacje na temat podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenia w poszczególnych zawodach oraz egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są dostępne pod następującym adresem:

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie informuje, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  09.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZST  oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019 - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

 

Szanowni Rodzice!

 Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, uprzejmie informujemy, że od października rozpoczęły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla Waszych dzieci. Pozwolą one poczuć się im pewniej  podczas lekcji. Będzie to świetna okazja do szlifowania wiadomości, powtórki materiału, nadrobienia ewentualnych zaległości.

Jeżeli Państwo czujecie, że Wasze dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia te zajęcia są właśnie  dla nich.

w trakcie przygotowywania