ZST „Brą­zo­wą Szko­łą” 2022

ZST „Brą­zo­wą Szko­łą” 2022

kwie­cień 2022r.

„Spo­tkać się to począ­tek;
zgo­dzić się to postęp:
pra­co­wać razem to suk­ces”.
Hen­ry Ford

W Ran­kin­gu Naj­lep­szych Szkół w Pol­sce Fun­da­cji Edu­ka­cyj­nej „Per­spek­ty­wy” Tech­ni­kum Nr 2 od wie­lu lat znaj­du­je się w gro­nie naj­lep­szych pla­có­wek w kra­ju, cze­go dowo­dem jest wie­lo­krot­nie przy­zna­wa­ny tytuł „ Brą­zo­wej Szko­ły” i „ Srebr­nej Szko­ły” – w roku 2021 nasze tech­ni­kum upla­so­wa­ło się na 188. miej­scu w kra­ju i 15. w woje­wódz­twie, otrzy­mu­jąc Srebr­ną Tar­czę.
 
W dwu­dzie­stym czwar­tym Ran­kin­gu Naj­lep­szych Szkół w Pol­sce Fun­da­cji Edu­ka­cyj­nej „Per­spek­ty­wy” w kate­go­rii Naj­lep­sze Tech­ni­ka 2022. Tech­ni­kum Nr 2 Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Z. Bohu­sza ‑Szysz­ko w Cheł­mie zna­la­zło się w gro­nie naj­lep­szych szkół w Pol­sce i otrzy­ma­ło tytuł „Brą­zo­wej Szko­ły 2022”, pla­su­jąc się na 462 miej­scu w ran­kin­gu kra­jo­wym, w któ­rym bra­no pod uwa­gę 1165 tech­ni­ków. W kate­go­rii tech­ni­ków w woje­wódz­twie lubel­skim Tech­ni­kum Nr 2 zaję­ło 20. pozy­cję, a w Cheł­mie – 2 miej­sce.
 
O suk­ce­sie szko­ły po raz kolej­ny zade­cy­do­wa­ły osią­gnię­cia w olim­pia­dach, wyni­ki matu­ry z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych, wyni­ki matu­ry z przed­mio­tów dodat­ko­wych oraz wyni­ki egza­mi­nu zawo­do­we­go.
 
Wspól­nie pra­cu­je­my na suk­ces i po raz kolej­ny jeste­śmy dum­ni z naszych osiągnięć.