Zawo­dy strzeleckie

Zawo­dy strzeleckie

Wycho­wa­nie pro­obron­ne mło­dzie­ży ZST.


Dnia 4 listo­pa­da dla gru­py sześć­dzie­się­ciu człon­ków Szkol­ne­go Koła Ligi Obro­ny Kra­ju im. Powstań­ców Stycz­nio­wych dzia­ła­ją­ce­go przy Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie zor­ga­ni­zo­wa­no impre­zę ple­ne­ro­wą na strzel­ni­cy myśliw­skiej w Kumo­wej Doli­nie. Bio­rąc udział w zawo­dach strze­lec­kich z bro­ni mało­ka­li­bro­wej KBKS mło­dzież szkol­na posta­no­wi­ła w ten spo­sób uczcić jubi­le­usz 90 lecia ist­nie­nia szko­ły. Celem nad­rzęd­nym było wyło­nie­nie naj­lep­sze­go strzel­ca oraz naj­lep­szej dru­ży­ny, ponad­to prze­szko­le­nie strze­lec­kie naj­młod­szych człon­ków SK LOK. Zawo­dy strze­lec­kie popro­wa­dził Pre­zes ZR LOK w Cheł­mie Leszek Ligaj i sędzio­wał Wice­pre­zes Krzysz­tof Pie­trzak. Po szko­le­niu z zakre­su prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nych w strze­lec­twie spor­to­wym przy­stą­pio­no do kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nych i dru­ży­no­wych w kate­go­rii bro­ni spor­to­wej KBKS. Naj­lep­szym strzel­cem ZST oka­zał się Troć Damian (I miej­sce – 60 pkt), następ­nie Gar­gol Oskar (II miej­sce – 59 pkt) oraz Lewan­dow­ski Artur (III miej­sce – 57 pkt).

W kate­go­rii dru­ży­no­wej I miej­sce zaję­ła dru­ży­na w skła­dzie: Błasz­czak Bar­tło­miej, Tokar­czuk Piotr,
Mar­cy­niuk Adrian, Gar­gol Oskar z wyni­kiem 188 pkt. II miej­sce dru­ży­na w skła­dzie: Szlę­dak Gabriel, Troć Damian, Kar­piuk Michał, Abra­mek Arka­diusz z wyni­kiem 184 pkt. III miej­sce zaję­ła dru­ży­na w skła­dzie: Abra­mek Emil, Sob­czuk Mar­cin, Bra­nic­ki Bar­tosz, Win­nik Piotr z wyni­kiem 179 pkt. Po wrę­cze­niu nagród wyróż­nio­nym strzel­com zor­ga­ni­zo­wa­no wspól­ny posi­łek przy ogni­sku. „Roz­sze­rze­nie tema­ty­ki edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w obsza­rze szko­le­nia woj­skwe­go wyni­ka z potrze­by oraz zain­te­re­so­wań mło­dzie­ży, któ­rej znacz­na część iden­ty­fi­ku­je się ze służ­bą woj­sko­wą, a nawet wią­że z nią swo­ją przy­szłość. Dzia­łal­ność nasze­go koła jest przy­kła­dem sku­tecz­ne­go wycho­wa­nia obron­ne­go i patrio­tycz­ne­go dla mło­dzie­ży” – mówi opie­kun SK LOK Mario­la Wnukowska.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„12”]