Wypraw­ka szkolna

Wypraw­ka szkolna

OGŁOSZENIE

„WYPRAWKA SZKOLNA” na rok szkol­ny 2017/2018

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 26 lip­ca 2017 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy finan­so­wej uczniom na zakup pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, w roku szkol­nym 2017/2018 przy­słu­gu­je pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go lub pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, uczniom posia­da­ją­cym orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go: sła­bo­wi­dzą­cym, nie­sły­szą­cym, sła­bo­sły­szą­cym, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym, z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej; uczęsz­cza­ją­cym do klas: II i III dotych­cza­so­wej zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej pro­wa­dzo­nych w bran­żo­wych szko­łach I stop­nia, I bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, technikum.

Wnio­sek o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków rodzic ucznia (opie­kun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy, peł­no­let­ni uczeń) mogą skła­dać suk­ce­syw­nie w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 5 wrze­śnia 2017 roku do dyrek­to­ra szko­ły, w któ­rej uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2017/2018. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat w/w pomo­cy udzie­la peda­gog szkolny.

Wyso­kość pomocy:

  • dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do kla­sy II i III dotych­cza­so­wej zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej pro­wa­dzo­nych w bran­żo­wych szko­łach I stop­nia lub kla­sy I bran­żo­wej szko­ły I stop­nia – do kwo­ty 390 zł
  • dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, tech­ni­kum – do kwo­ty 445 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *