Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

14 paź­dzier­ni­ka 2020r.

„Wiel­kim kunsz­tem wyka­zu­je się nauczy­ciel, któ­ry potra­fi spra­wić,
że twór­cze wyra­ża­nie sie­bie i naby­wa­nie wie­dzy sta­je się źró­dłem rado­ści”
A. Ein­ste­in

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to pol­skie świę­to oświa­ty i szkol­nic­twa wyż­sze­go na mocy usta­wy z dnia z 1982 r. Kra­ta nauczy­cie­la, ale upa­mięt­nia rocz­ni­cę powsta­nia Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, któ­ra powsta­ła z ini­cja­ty­wy kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go i zosta­ła powo­ła­na przez Sejm Roz­bio­ro­wy wła­śnie 14 paź­dzier­ni­ka 1773r. Komi­sja była zależ­na tyl­ko od kró­la i sej­mu, a do dys­po­zy­cji dosta­ła mają­tek po roz­wią­za­nym zako­nie jezu­itów. Sta­no­wi­ła cen­tral­ny organ wła­dzy oświa­to­wej w I Rze­czy­po­spo­li­tej. Komi­sja Edu­ka­cji Naro­do­wej była nie tyl­ko pierw­szą w Pol­sce, ale i w Euro­pie wła­dzą o cha­rak­te­rze współ­cze­sne­go Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej i Szkol­nic­twa Wyższego.

Pra­cow­ni­ka­mi komi­sji była gru­pa uczo­nych m.in Hugo Koł­łą­taj, Fran­ci­szek Bie­liń­ski, Julian Ursyn Niem­ce­wicz, Grze­gorz Pira­mo­wicz. Zasłu­żo­ny­mi człon­ka­mi byli posło­wie z magnac­kich rodzin: Adam Kazi­mierz Czar­to­ry­ski, Joachim Lita­wor Chrep­to­wicz, Igna­cy Potoc­ki i Andrzej Zamoy­ski, Michał Ponia­tow­ski, August Suł­kow­ski i Anto­ni Poniński.

Komi­sja mia­ła nad­zo­ro­wać wszyst­kie szcze­ble szkol­ne od szkół para­fial­nych po uni­wer­sy­te­ty. W ramach refor­my edu­ka­cji utwo­rzo­no Towa­rzy­stwo do Ksiąg Ele­men­tar­nych, któ­re opra­co­wa­ło pio­nier­skie pod­ręcz­ni­ki i pro­gra­my szkol­ne. Dzię­ki pra­com KEN język pol­ski i histo­ria sta­ły się odręb­ny­mi przed­mio­ta­mi nauczania.

Dzi­siaj Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej jest świę­tem wszyst­kich ludzi zwią­za­nych z oświa­tą, momen­tem wyróż­nień i nagród, ale też podzię­ko­wa­niem za zwy­kła codzien­ną pra­cę Nauczy­cie­li, Wycho­waw­ców, Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi oraz speł­nie­nie misji przez Eme­ry­to­wa­nych Pra­cow­ni­ków pla­có­wek oświatowych.

Tego­rocz­ne świę­to nie może być nie­ste­ty obcho­dzo­ne tak jak zwy­kle z uro­czy­stą aka­de­mią we wspól­nym gro­nie, ale nie umniej­sza to jego zna­cze­nia. Niech doświad­cze­nia bie­żą­cych dni budu­ją w nas nadzie­ję na prze­zwy­cię­że­nie trud­no­ści. Niech wytrwa­łość w dąże­niu do celu wła­ści­wie kształ­tu­je nowe poko­le­nia, niech pra­ca w oświa­cie przy­no­si satys­fak­cję i napa­wa optymizmem.

Życze­nia zdro­wia, pogo­dy ducha, suk­ce­sów, wza­jem­nej życz­li­wo­ści i otwar­to­ści całe­mu Gro­nu Peda­go­gicz­ne­mu, Pra­cow­ni­kom Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi oraz Eme­ry­to­wa­nym Nauczy­cie­lom i Pra­cow­ni­kom skła­dam w prze­ko­na­niu, że nasza pra­ca ma wpływ na kształ­to­wa­nie war­to­ści mło­dzie­ży i two­rze­nie przy­ja­znej atmos­fe­ry Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych dla Uczniów, Rodzi­ców i Pra­cow­ni­ków szkoły.

Niech nauka sta­nie się źró­dłem radości.

Bar­ba­ra Baluk

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Technicznych

„Nauczy­ciel to ktoś bar­dzo wyjąt­ko­wy, kto potra­fi wyko­rzy­stać swo­ją pomy­sło­wość, dobroć i docie­kli­wy umysł do wypra­co­wa­nia rzad­kiej umie­jęt­no­ści zachę­ca­nia innych do myśle­nia, marze­nia, pozna­wa­nia, pró­bo­wa­nia, dzia­ła­nia!„
B. Con­klin

To wiel­kie szczę­ście mieć takie­go nauczy­cie­la, dla któ­re­go cier­pli­wość, wyro­zu­mia­łość i poświę­ce­nie to nie tyl­ko puste sło­wa, a uśmiech, życz­li­wość i pomoc­na dłoń to dro­ga do celu jakim jest wie­dza.
Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­cjo, Nauczy­cie­le i Wycho­waw­cy, Pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi oraz Eme­ry­to­wa­ni Nauczy­cie­le i Pra­cow­ni­cy naszej szko­ły Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to czas podzię­ko­wań za Waszą pra­cę dla nasze­go dobra. Czas szcze­rych życzeń.
Życzy­my Pań­stwu dumy z naszych osią­gnięć, zdro­wia, speł­nie­nia marzeń„ słoń­ca w pochmur­ne dni, wytrwa­ło­ści, wie­lu suk­ce­sów zawo­do­wych, aby podej­mo­wa­ny trud był źró­dłem satys­fak­cji i spo­łecz­ne­go uzna­nia.
Dzię­ku­je­my za wszyst­kie sta­ra­nia wkła­da­ne w nasze wycho­wa­nie i edu­ka­cję, kształ­tu­ją­ce w nas mądrość i szla­chet­ność. Za rady, wska­zów­ki, pochwa­ły ale i sło­wa kry­ty­ki, któ­re doda­wa­ły nam skrzy­deł i pozwa­la­ły uwie­rzyć we wła­sne siły. Za codzien­ny przy­kład, jak być mądrym człowiekiem.

Samo­rząd Uczniowski

Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie