Matura z Informatyki - ważne!

W dniu 16 maja w godzinach od 14.00-15.00 w pracownicach 11 i 40 będzie udostępniony sprzęt przeznaczony do zdawania egzaminu.  Związane jest z tym losowanie stanowiska. Obecność uczniów obowiązkowa. Fakt sprawdzenia sprzętu potwierdza się własnoręcznym podpisem.

Start

16 maja 2016 - 14:00

End

15 maja 2016 - 15:00

Address

ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm   View map

W dniu 16 maja w godzi­nach od 14.00 – 15.00 w pra­cow­ni­cach 11 i 40 będzie udo­stęp­nio­ny sprzęt prze­zna­czo­ny do zda­wa­nia egza­mi­nu. Zwią­za­ne jest z tym loso­wa­nie stanowiska.

Obec­ność uczniów obowiązkowa.

Fakt spraw­dze­nia sprzę­tu potwier­dza się wła­sno­ręcz­nym podpisem.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content