Spotkania z Dyrekcją i Wychowawcami

W związku z zakończeniem I semestru roku szkolnego 2016/2017 i planowanym zebraniem rodziców najbliższe konsultacje zostają odwołane.     Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie serdecznie zapraszają rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się dnia 8 lutego 2017 roku o godzinie 16.00

Start

8 lutego 2017 - 16:00

End

8 lutego 2017 - 19:00

Address

22-100 Chełm; Graniczna 2   View map

W związ­ku z zakoń­cze­niem I seme­stru roku szkol­ne­go 2016/2017 i pla­no­wa­nym zebra­niem rodzi­ców naj­bliż­sze kon­sul­ta­cje zosta­ją odwołane.

Dyrek­cja oraz Gro­no Peda­go­gicz­ne

Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

ser­decz­nie zapra­sza­ją rodzi­ców i opiekunów

na spo­tka­nie,

któ­re odbę­dzie się dnia 8 lute­go 2017 roku 

o godzi­nie 16.00

Skip to content