Spotkanie Rodziców, Opiekunów klas 1, 2 z Dyrekcją i Wychowawcami

3 września 2019r. godzina 16.00 -aula szkolna W związku z koniecznością zapoznania Państwa z problemami wynikającymi z organizacji roku szkolnego 2019/2020 bardzo prosimy o niezawodne przybycie. Dziękujemy  

Start

3 września 2019 - 16:00

End

3 września 2019 - 18:00

Address

ul. Graniczna 2   View map

3 wrze­śnia 2019r. godzi­na 16.00 ‑aula szkolna

W związ­ku z koniecz­no­ścią zapo­zna­nia Pań­stwa z pro­ble­ma­mi wyni­ka­ją­cy­mi z orga­ni­za­cji roku szkol­ne­go 2019/2020 bar­dzo pro­si­my o nie­za­wod­ne przybycie.

Dzię­ku­je­my

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content