Akcja Cari­tas

Akcja Cari­tas

Dnia 16.10.2023r. w ZST Szkol­ne Koło Cari­tas w ramach XXIII Dnia Papie­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ło sprze­daż kre­mó­wek „Papie­skich”. Celem akcji była zbiór­ka fun­du­szy na wypo­sa­że­nie i pomoc w odbu­do­wie szkół w Alep­po – Syria.

Uda­ło się zebrać kwo­tę 300zł i wes­przeć pro­gram Szko­ła – Szko­le Cari­tas Polska.