Akcja let­nia dla dzieci…

Akcja let­nia dla dzieci…

Dnia 01.06.2016 roku na tere­nie mia­sta Cheł­ma ucznio­wie ZST pro­wa­dzi­li kwe­stę ulicz­ną z prze­zna­cze­niem zgro­ma­dzo­nych fun­du­szy na „Akcja let­nia dla dzie­ci z rodzin naj­uboż­szych”. Z uzy­ska­nych środ­ków pod­czas zbiór­ki ulicz­nej mło­dzież wyjeż­dża na waka­cyj­ny wypo­czy­nek. Tego­rocz­na Akcja Let­nia PCK orga­ni­zo­wa­na przez Lubel­ski Odział Okrę­go­wy w Lubli­nie będzie odby­wać się w Ośrod­ku Szko­le­nio­wo Reha­bi­li­ta­cyj­nym PCK w Msza­nie Dol­nej woj. mało­pol­skie w ter­mi­nie: 09 lip­ca – 22 lip­ca 2016 r. W ubie­głym roku wyje­cha­ło 7 dzie­ci z obję­tych pro­gra­mem na kolo­nie PCK do Msza­ny Dol­nej. W akcji cha­ry­ta­tyw­nej uczest­ni­czy­li ucznio­wie z

kla­sy I SM – Stę­pień Eryk, Szewc Maciej, Bara­now­ski Arkadiusz,

I GM – Lip­niew­ski Adrian, Bara­now­ski Paweł, Szpo­nar Norbert,

I GI – Ste­fa­nek Karolina,

II I – Boch­niak Łukasz, Gros­sman Michał, Kowal­czyk Kamil, Kraj­niew Artem,

I IA – Naróg Kac­per, Jusz­ko Kamil,

I KE – Pastu­szak Michał, Połaj­do­wicz Patryk.

[Best_Wordpress_Gallery id=„21” gal_title=„kwesta uliczna”]