Apel z oka­zji Świę­ta Niepodległości

Apel z oka­zji Świę­ta Niepodległości

„Nie­pod­le­gła”

Z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie 13 listo­pa­da 2017r., odbył się uro­czy­sty apel zwią­za­ny z 99. rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości.Wzięła w nim udział spo­łecz­ność uczniow­ska, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szkoły.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od wspól­ne­go odśpie­wa­nia hym­nu pań­stwo­we­go w asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go. Dyrek­tor szko­ły, pani Bar­ba­ra Baluk, w sło­wach skie­ro­wa­nych do mło­dzie­ży pod­kre­śli­ła, że dro­ga Pol­ski do wol­no­ści była dłu­ga, trud­na, oku­pio­na powstań­czą krwią. Nad­mie­ni­ła też, że wcho­dząc w jubi­le­uszo­wy rok świę­to­wa­nia set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, powin­ni­śmy pamię­tać o boha­ter­skich czy­nach przod­ków oraz sta­rać się być patrio­ta­mi na co dzień. Dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk podzię­ko­wa­ła nauczy­cie­lom i uczniom, któ­rzy w dniu 11 listo­pa­da 2017r. uczest­ni­czy­li w miej­skich obcho­dach Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści i tym samym god­nie repre­zen­to­wa­li naszą szkol­ną spo­łecz­ność. Pogra­tu­lo­wa­ła rów­nież ucznio­wi kla­sy 3 Ia Paw­ło­wi Bary­le – zdo­by­cia brą­zo­we­go meda­lu w XXVIII Bie­gu Niepodległości.

Następ­nie ucznio­wie klas I i II zapre­zen­to­wa­li mon­taż słow­no- muzycz­ny, któ­ry przy­wo­ły­wał waż­ne wyda­rze­nia histo­rycz­ne w dzie­jach nasze­go naro­du. Przy­po­mi­nał dro­gę, jaką prze­szedł nasz znie­wo­lo­ny kraj do 11 listo­pa­da 1918 roku.

Uro­czy­stość dostar­czy­ła spo­łecz­no­ści szkol­nej nie tyl­ko wra­żeń este­tycz­nych, ale rów­nież wzbu­dzi­ła reflek­sję nad posta­wa­mi patriotycznymi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„49”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *