Author: Grzegorz Jegorow

maj
19

80. rocz­ni­ca likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­la­gu 319 w Chełmie

Dnia 15 maja 2024 r. w 80 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­lag 319 w Cheł­mie uczczo­no pamięć ofiar zło­że­niem wią­za­nek kwia­tów w czte­rech miej­scach pamię­ci zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem obozu. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
08

Matu­ra

Jak co roku zakwi­tły kasz­ta­ny, a 7 maja 2024r. punk­tu­al­nie o 9.00 Absol­wen­ci roz­po­czę­li matu­ral­ny mara­ton. Dro­dzy Matu­rzy­ści, życzy­my Wam powo­dze­nia, wytrwa­ło­ści i wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści oraz lek­kie­go pió­ra, opty­mi­zmu, wyma­rzo­nych zadań i tema­tów. Spo­łecz­ność ZST

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
07

„Akcja inspi­ra­cja”

6 maja 2024r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w “Akcji Inspi­ra­cji”. To część ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Fun­da­cji Our Futu­re Foundation.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
02

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

26 kwiet­nia 2024r. to jeden z naj­waż­niej­szych dni dla absol­wen­tów klas 5I, 5MMt i 5KP, któ­rzy otrzy­ma­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kwi
30

Akcja Żon­ki­le

19 kwiet­nia Zespół Szkół Tech­nicz­nych po raz kolej­ny włą­czył się w dzia­ła­nia Muzeum POLIN upa­mięt­nia­ją­ce powsta­nie w get­cie warszawskim.

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
kwi
30

Pro­gra­mo­wa­nie – Nasz Dru­gi Język

24 kwiet­nia 2024r. w naszej szko­le odby­ło się pod­su­mo­wa­nie pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu Pro­gra­mo­wa­nie – Nasz Dru­gi Język, któ­re­go głów­nym zało­że­niem jest dosko­na­le­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach podstawowych. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kwi
23

SPOTKANIE LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK

22 kwiet­nia 2024r. w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie Toma­sza Sza­błow­skie­go – Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty dyrek­to­ra­mi szkół i placówek. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kwi
22

Piotr Kape­lusz­ny z kla­sy 4IP Lau­re­atem fina­łu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Informatyce

W dn. 18 – 20 kwiet­nia w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Jaro­sła­wiu odbył się ogól­no­pol­ski finał Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Infor­ma­ty­ce. Do eli­mi­na­cji cen­tral­nych zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 60 uczniów z całej Pol­ski. 30 star­to­wa­ło w blo­ku pro­gra­mi­stycz­nym i 30 w blo­ku teletechnicznym.

By Grzegorz Jegorow | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
Skip to content