Author: Grzegorz Prus

mar
13
gru
17

Spo­tka­nie Opłatkowe

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniow­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczy­cie­li oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi na „Spo­tka­nie Opłatkowe”,

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
13

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej życzy­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom oraz wszyst­kim Pra­cow­ni­kom szko­ły speł­nie­nia marzeń, rado­ści, satys­fak­cji z pra­cy, i poczu­cia, że czas, któ­ry spę­dza­cie Pań­stwo z nami, jest dobrze wyko­rzy­sta­ny. Ciesz­cie się tym, co robi­cie i odkry­waj­cie przed sobą wciąż nowe dro­gi. Inspi­ruj­cie, bądź­cie prze­wod­ni­ka­mi, mistrza­mi! Oby nasze spo­tka­nia w szkol­nych murach upły­wa­ły w miłej atmos­fe­rze i poma­ga­ły zarów­no nam, jak i Wam sta­wać się lepszymi […]

DETAIL
wrz
09
wrz
05

Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

5 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
04

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04

Naro­do­we Czytanie

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04
Skip to content