Blog

wrz
25

Krwio­daw­cy w Sej­mie – wrze­sień 2023. Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich – POLIN oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dęblinie.

20 wrze­śnia 2023 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy oraz Dębli­na. W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć m.in. Salę Posie­dzeń Sej­mu z gale­rii dla publicz­no­ści, makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych. W tym miej­scu zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję wysłu­chać wykła­du dotyczącego […]
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
25

Sport jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, pocho­dze­nia czy kon­dy­cji fizycz­nej! Dla­te­go to do wszyst­kich skie­ro­wa­ny jest Euro­pej­ski Tydzień Spor­tu – jed­na z naj­więk­szych ini­cja­tyw spor­to­wych na świe­cie. Let’s #BeAc­ti­ve! – Bądź­my aktywni!

W związ­ku z 9. edy­cją Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Spor­tu 2023, któ­rej naro­do­wym koor­dy­na­to­rem jest Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki, w dniach 23 – 30 wrze­śnia 2023 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych weź­mie udział w pro­jek­cie „Jedz śnia­da­nie #BeAc­tiv”. Celem tego dzia­ła­nia jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści na temat wpły­wu aktyw­no­ści fizycz­nej oraz jak waż­ną war­to­ścią w życiu każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka jest zdro­we odżywianie. […]
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
13

NARODOWY DZIEŃ SPORTU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

13 wrze­śnia 2023r. na obiek­tach Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we o Puchar Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w ramach 11 – edy­cji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Fun­da­cja Zwalcz Nudę pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Spor­tu i Turyst­ki cyklicz­nie orga­ni­zu­je to Naro­do­we spor­to­we „świę­to”. Dzień dla wie­lu osób jest inspi­ra­cją i zachę­tą do aktyw­ne­go uprawiania […]
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
09
wrz
05

Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

5 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
04

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04

Naro­do­we Czytanie

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04
Skip to content