Blog

lis
09

Srebr­ny medal Huber­ta Nowosada

listo­pad 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
30

„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

paź­dzier­nik 2022r.

By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
paź
30
paź
30

„Pasja i kariera”

paź­dzier­nik 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
24
paź
21
paź
20

Pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

paź­dzier­nik 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
19

Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej roz­po­czy­na­ją tre­ning strzelecki

paź­dzier­nik 2022r. 12 paź­dzier­ni­ka 2022r. mło­dzież klas pierw­szych uczest­ni­czy­ła w zawo­dach strze­lec­kich z bro­ni mało­ka­li­bro­wej KBKS. Zma­ga­nia strze­lec­kie były poprze­dzo­ne instruk­ta­żem bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną. Mło­dzi strzel­cy pozna­li budo­wę bro­ni i spo­sób posłu­gi­wa­nia się gra­na­tem F1. Instruk­taż doty­czył rów­nież bez­pie­czeń­stwa na strzelnicy.Zawody strze­lec­kie prze­pro­wa­dzi­li instruk­to­rzy strze­lec­twa bojo­we­go i spor­to­we­go: ppłk mgr inż. Jacek Gaj […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content