Blog

kwi
03

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pro­gra­mi­stycz­ny Gigathon

Ucznio­wie kla­sy 4IP Piotr Kape­lusz­ny, Michał Luba­szew­ski, Julian Dro­ho­byl­ski, Miko­łaj Drozd, Karol Gałan, Bar­tosz Kaczo­row­ski, Maciej Kien­drak, Miko­łaj Koziej, Woj­ciech Olech wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pro­gra­mi­stycz­nym Gigathon. 

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
kwi
03

ZST­na­lia – fotorelacja

ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZST­na­lia ZSTnalia […]
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kwi
02

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr

14 listo­pa­da 2023 roku o godzi­nie 12 odbył się XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr.

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
kwi
02

Chełm­ska dru­ży­na naj­lep­sza na Olim­pia­dzie Wie­dzy o Wynalazczości.

Dru­ży­na repre­zen­tu­ją­ca okręg chełm­ski kolej­ny rok zdo­by­ła I miej­sce na 50 – edy­cji fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści prze­pro­wa­dzo­ne­go w Regio­nal­nym Cen­trum Edu­ka­cji Zawo­do­wej w Nisku w dniach 22 – 23 marzec 2024 r., któ­re już po raz czwar­ty w swo­jej histo­rii gości­ło uczest­ni­ków fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olimpiady. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
24

Nasi sty­pen­dy­ści – Lubel­ska kuź­nia talentów

19 mar­ca 2024 r. w Szko­le Poli­ce­al­nej – Medycz­ne Stu­dium Zawo­do­we w Cheł­mie odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­dium „Lubel­skiej kuź­ni talen­tów” dla 124 uczniów z pię­ciu powia­tów woje­wódz­twa lubel­skie­go (chełm­skie­go, kra­sno­staw­skie­go, łęczyń­skie­go, świd­nic­kie­go, wło­daw­skie­go) oraz z mia­sta Chełm.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
24

XXI Powia­to­wy Kon­kurs „Józef Pił­sud­ski – czło­wiek czy­nu legendy”

15 mar­ca 2024r. w ZSCKR w Okszo­wie odbył się kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych z zakre­su wie­dzy o Józe­fie Piłsudskim.

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
mar
23

„Przed skle­pem jubi­le­ra” fotorelacja

Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – foto­re­la­cja Przed skle­pem jubi­le­ra – fotorelacja […]
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
20
Skip to content