Blog

wrz
10

Ter­mi­narz zebrań z Dyrek­cją Szko­ły oraz Wycho­waw­ca­mi klas

10 wrze­śnia 2021r. Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Rodzi­ce! Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 14 – 15.09.2021r. o godz. 16:30 odbę­dą się spo­tka­nia z Dyrek­cją Szko­ły oraz Wycho­waw­ca­mi klas. Poni­żej zamiesz­cza­my szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram zebrań:1) 14 wrze­śnia 2021r. (wto­rek) godz. 16:30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­niaz wycho­waw­ca­mi klas I i II Tech­ni­kum nr 2 oraz I i II Bran­żo­wej Szko­ły 1 Stopnia2) 15 wrze­śnia 2021r. (śro­da) godz. 16:30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebraniaz […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
08

Kier­masz książek

8 wrze­śnia 2021r. ZAPRASZAMY NA KIER­MASZ­Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie orga­ni­zu­je­my dodat­ko­wy KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW.AKTUALNE PODRĘCZNIKI PROSIMY PRZYNOSIĆ WRAZ Z LISTĄ I WYCENĄ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI ZST OD DNIA 13 DO 17 WRZEŚNIA.Szczegóły:W książ­kach prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży pro­szę na stro­nie tytu­ło­wej wpi­sać / ołów­kiem i czy­tel­nie !/ swo­je imię, nazwi­sko oraz cenę za pod­ręcz­nik uwzględ­nia­jąc jego […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
07

Naro­do­wy Spis Powszechny

7 wrze­śnia 2021r. Infor­ma­cja na temat Naro­do­we­go Spi­su Powszech­ne­go Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 Infor­mu­je­my, że do dnia 30 wrze­śnia 2021 r. prze­pro­wa­dza­ny jest Naro­do­wy Spi­sPow­szech­ny Lud­no­ści i Miesz­kań 2021. Spi­sy­wa­ne są:1) oso­by fizycz­ne sta­le zamiesz­ka­łe i cza­so­wo prze­by­wa­ją­ce w miesz­ka­niach, budyn­ka­chi innych zamiesz­ka­nych pomiesz­cze­niach nie­bę­dą­cych mieszkaniami,2) oso­by fizycz­ne nie­ma­ją­ce miej­sca zamieszkania;3) miesz­ka­nia, budyn­ki, obiek­ty zbiorowego […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
02

Naro­do­we Czy­ta­nie 2021

2 wrze­śnia 2021r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
02

Kier­masz podręczników

2 wrze­śnia 2021r. Uwa­ga Ucznio­wie W SOBOTĘ 4.IX. 2021 r., PO AKCJI „NARODOWE CZYTANIE” ORGANIZUJEMY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓWW GODZ. 11.00 – 12.30/ z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go obo­wią­zu­ją­ce­go w szko­le // NA HOLU PRZY IZBIE PAMIĘCI BĘDĄ PRZYGOTOWANE STOLIKI /.ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W KIERMASZU. BIBLIOTEKA ZST
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
01

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2021/2022

1 wrze­śnia 2021r. Wystą­pie­nie Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko Pana Janu­sza Naj­dy Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Rodzi­ce, Nauczy­cie­le i Pracownicy,Witam ser­decz­nie wszyst­kich w nowym roku szkol­nym 2020/21. Roku szcze­gól­nym, zarów­no dla mnie, ponie­waż powie­rzo­no mi peł­nie­nie zaszczyt­nej funk­cji dyrek­to­ra naszej szko­ły oraz dla Was, dro­ga Mło­dzie­ży ze wzglę­du na nie­ustę­pu­ją­cą pan­de­mię i […]
By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
sie
31
sie
26

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

26 sierp­nia 2021r. Sza­now­ni Pań­stwo, Ucznio­wie, Rodzi­ce oraz Nauczy­cie­le i Pra­cow­ni­cy Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Z. Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie. Mając na uwa­dze zacho­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa, pro­si­my o prze­strze­ga­nie obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur (opra­co­wa­nych na pod­sta­wie wytycz­nych MZ, GIS oraz MEN) pod­czas poby­tu na tere­nie szko­ły, tj.: Na uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go mogą przy­być uczniowie/nauczyciele/pracownicy pla­ców­ki bez obja­wów chorobowych.Uczniowie […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
Skip to content