Blog

sty
29

632. URODZINY MIASTA CHEŁM

Z oka­zji 632. uro­dzin Mia­sta Chełm w naszej szko­le ogło­szo­ny został kon­kurs foto­gra­ficz­ny: „Mój Chełm- moje miasto”.

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
sty
16
sty
05

SPOTKANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI

Sza­now­ni Pań­stwo, Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas III, IV, V Tech­ni­kum Nr 2 – odbę­dą się 16.01.2024r. godz.16:00. Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas I i II Tech­ni­kum Nr 2 oraz I, II, III Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia odbę­dą się 24.01.2024r. godz.16:00.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
21
gru
18

Opo­wieść wigilijna

W sobot­nie połu­dnie 9 grud­nia 2023r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się magicz­ne wyda­rze­nie. Przy­ja­cie­le szko­ły, rodzi­ce i ucznio­wie, pra­cow­ni­cy oraz eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le mogli podzi­wiać spek­takl pt.: „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
17

Spo­tka­nie Opłatkowe

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniow­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczy­cie­li oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi na „Spo­tka­nie Opłatkowe”,

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
gru
16

Finał kon­kur­su Naukolatek

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – Filip Zając, Krzysz­tof Grel oraz Karol Step­czuk zakwa­li­fi­ko­wa­li się do fina­łu I edy­cji kon­kur­su „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Naukowiec”.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
15

Pre­zen­to­wy łań­cuch marzeń

W dniu 15 grud­nia 2023r. w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Cheł­mie odby­ło się pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su: „Świą­tecz­na Ozdo­ba Cho­in­ko­wa 2023”. Uczeń naszej szko­ły, Jakub Mak­sy­mi­lian Tosiek z kla­sy 1 I, został lau­re­atem tego konkursu.

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
Skip to content