Brą­zo­wy medal Huber­ta Sido­ru­ka na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Młodzieży

Brą­zo­wy medal Huber­ta Sido­ru­ka na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Młodzieży

wrze­sień 2020r.

Hubert Sido­ruk repre­zen­to­wał Chełm i naszą szko­łę na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży w zapa­sach kla­sycz­nych 14 – 16.09.2020 r. Janów Lubelski. 

Mło­dy zapa­śnik w kat. wago­wej do 55 kg zdo­był BRĄZOWY🥉medal.

GRATULUJEMY ❤️ 💪

Opie­kę pod­czas mistrzostw spra­wo­wał: Dariusz Jabłoń­ski