Ogłoszenia

kwi
06

Świa­to­wy Dzień Zdro­wia 2022

kwie­cień 2022r. “Życie to nie­ustan­na szko­ła lek­cji udzie­la­nych i przyj­mo­wa­nych…” Cz. Banach Reali­za­cja Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go zakła­da wszech­stron­ny roz­wój uczniów w róż­nych obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia. Ucznio­wie ZST od lat uzna­ją zdro­wie jako war­tość, któ­ra pozwa­la pro­wa­dzić satys­fak­cjo­nu­ją­ce życie oraz reali­zo­wać swo­je aspi­ra­cje. Poni­żej prze­sta­wia­my naszych uczniów, któ­rzy roż­nych dzie­dzi­nach aktyw­no­ści szkol­nej i pozasz­kol­nej, pro­pa­gu­ją ideę zdro­we­go sty­lu życia. […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kwi
05

Oddaj krew – Ura­tuj Życie

5 kwiet­nia 2022r. Uwa­ga! Dnia 06.04.2022r. (śro­da) w godz. 08:30 do 12:30w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych odbę­dzie się tere­no­wy pobór krwi. Akcję prze­pro­wa­dza Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i krwio­lecz­nic­twa w Lubli­nie. Mobil­ny punkt odda­wa­nia krwi będzie znaj­do­wać się na par­kin­gu przy hali MOSiR. W akcji mogą wziąć udział ucznio­wie peł­no­let­ni z klas trze­cich i czwar­tych. Reje­stra­cja krwiodawców […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lip
16
lip
14
gru
13

Spo­tka­nie Wigi­lij­ne – zaproszenie

Spo­tka­nie Wigilijne

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wydarzenia
DETAIL
paź
16
wrz
21
sie
28

Zapro­sze­nie do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” S. Wyspiańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go dnia 02 wrze­śnia 2017 r. od godzi­ny 9.00
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
Skip to content