COVID ‑19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

COVID ‑19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

sier­pień 2020r.

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

Sza­now­ni Pań­stwo, Ucznio­wie, Rodzi­ce oraz Nauczy­cie­le i Pra­cow­ni­cy Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Z. Bohu­sza – Szysz­ko w Chełmie

Witam ser­decz­nie w roz­po­czy­na­ją­cym się nowym roku szkol­nym 2020/2021 w naj­star­szej szko­le tech­nicz­nej o naj­bo­gat­szych tra­dy­cjach histo­rycz­nych w rejo­nie.
Roz­po­czy­na­my ten rok szkol­ny, jak wszy­scy wie­my, w warun­kach szcze­gól­nych, wyni­ka­ją­cych z nie­ustę­pu­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Nie­mniej jed­nak roz­po­czy­na­my go z wia­rą, opty­mi­zmem i nadzie­ją na poko­na­nie wszel­kich trud­no­ści, spro­sta­nie wyzwa­niom, a przede wszyst­kim na speł­nie­nie tych naj­waż­niej­szych zadań, jaki­mi są: reali­za­cja pod­sta­wy pro­gra­mo­wej oraz pro­gra­mów opie­kuń­czo – wycho­waw­czo – profilaktycznych.

My, pra­cow­ni­cy szko­ły, po kon­sul­ta­cjach z orga­na­mi pro­wa­dzą­cym i nad­zo­ru­ją­cym, Rodzi­ca­mi, a tak­że z nie­któ­ry­mi z Was, Dro­dzy Ucznio­wie, wypra­co­wa­li­śmy takie roz­wią­za­nia, któ­re powin­ny gwa­ran­to­wać nam wszyst­kim, zarów­no bez­pie­czeń­stwo, jak i dobre samopoczucie.

Na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły powin­ni­ście zna­leźć waż­ne dla Was i Waszych Rodzi­ców odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce pyta­nia, co nie zna­czy, że w przy­pad­ku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści nie będzie­cie dopy­ty­wać swo­ich wycho­waw­ców i Dyrek­cję. Będzie­my sta­ra­li się na bie­żą­co, przede wszyst­kim poprzez spo­tka­nia w kla­sach, ale tez dzien­nik elek­tro­nicz­ny, infor­mo­wać o wszyst­kim, co doty­czy pra­cy szko­ły i internatu.

Sza­now­ni Rodzi­ce, Praw­ni Opie­ku­no­wie uczniów klas pierw­szych jest nam nie­zmier­nie przy­kro, że nie może­cie uczest­ni­czyć bez­po­śred­nio w uro­czy­stym powi­ta­niu Waszych dzie­ci w wyma­rzo­nej szko­le i momen­cie Ślu­bo­wa­nia na Sztan­dar Szko­ły. Jed­nak ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce licz­by osób prze­by­wa­ją­cych wspól­nie w pomiesz­cze­niach zamknię­tych oraz w tro­sce o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo licz­nej gru­py mło­dzie­ży i pra­cow­ni­ków (ponad 800 osób) nie może­my gościć Was w murach szko­ły. Miło będzie nam gościć Pań­stwa pod­czas spo­tkań indy­wi­du­al­nych, a dzień 1 wrze­śnia 2020r. zapla­no­wa­li­śmy zgod­nie z poniż­szym programem.

Pro­gram roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2020/2021

Uwa­ga! Ze wzglę­du na udział Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go we Mszy Św. w Bazy­li­ce NMP oraz Cere­mo­nię Ślu­bo­wa­nia na Sztan­dar Szko­ły obo­wią­zu­je strój galowy.

1. Udział Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go wraz z Dyrek­to­rem szko­ły i opie­ku­nem w Mszy Św. w Bazy­li­ce NMP w Cheł­mie o godz. 9.00. w 81 rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny światowej.

2. Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go klas II o godz. 9.00.

Spo­tka­nie z wycho­waw­ca­mi klas zgod­nie z har­mo­no­gra­mem zamiesz­czo­nym na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły. Czas spo­tka­nia do 45 min .

3. Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go klas III i IV o godz. 10.00. Spo­tka­nie wycho­waw­ca­mi klas zgod­nie z har­mo­no­gra­mem zamiesz­czo­nym na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły. Czas spo­tka­nia do 45 min.

4. Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go klas pierwszych:

kla­sy: 1 IP (tech­nik informatyk,technik pro­gra­mi­sta), 1 K (tech­nik elek­tro­nik), 1 M (tech­nik mecha­nik) o godz. 11.00 w auli szkolnej,

kla­sy: 1 EMt ( tech­nik elek­tryk, tech­nik mecha­tro­nik), 1 G ( tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej), 1 BEM (Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia) o godz. 12.30.

Har­mo­no­gram spo­tkań z Dyrek­cją i wycho­waw­ca­mi klas:

1. Przed wej­ściem do szko­ły ucznio­wie obo­wiąz­ko­wo zakła­da­ją maseczkę/przyłbicę na usta i nos oraz pozo­sta­ją w niej przez okres prze­by­wa­nia w budyn­ku szkoły.

Po wej­ściu do szko­ły dezyn­fe­ku­ją ręce zgod­nie z instruk­cją / mogą mieć ręka­wicz­ki jednorazowe.

Zacho­wu­ją dystans spo­łecz­ny 1,5 m.

2. Ucznio­wie klas pierwszych:

1 IP (tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik pro­gra­mi­sta), 1 K (tech­nik elek­tro­nik), 1 M (tech­nik mecha­nik) roz­po­czy­na­ją nowy rok szkol­ny o godz. 11.00 w auli szkol­nej.

Wej­ście na aulę dla uczniów:

Kla­sy: 1 K (tech­nik elek­tro­nik), kl.1 IP (tech­nik infor­ma­tyk) – wej­ście ewa­ku­acyj­ne (wej­ście bocz­ne do budyn­ku szko­ły) ozna­czo­ne lite­rą B

Kla­sy: 1 M (tech­nik mecha­nik); kl. 1 IP (tech­nik pro­gra­mi­sta) – wej­ście od stro­ny szat­ni ozna­czo­ne lite­rą A

Ucznio­wie klas pierwszych:

1 EMt (tech­nik elek­tryk, tech­nik mecha­tro­nik), 1 G (tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej),

1 BEM (Szko­ła Bran­żo­wa I Stop­nia: mecha­nik samo­cho­do­wy, elek­tro­me­cha­nik samo­cho­do­wy) roz­pocz­ną nowy rok szkol­ny o godz. 12.30 w auli szkolnej.

Wej­ście na aulę dla uczniów:

Kla­sy: 1 BEM (Szko­ła Bran­żo­wa I Stop­nia: mecha­nik samo­cho­do­wy, elek­tro­me­cha­nik samochodowy);

1 EMt (tech­nik elek­tryk, tech­nik mecha­tro­nik ) wej­ście ewa­ku­acyj­ne (wej­ście bocz­ne do budyn­ku szko­ły ) ozna­czo­ne lite­rą B

Kla­sy: 1 G (tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej), 1 EMt (tech­nik elek­tryk, tech­nik mecha­tro­nik) wej­ście od stro­ny szat­ni ozna­czo­ne lite­rą A

3. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie nie uczest­ni­czą w spo­tka­niach wraz z dzieć­mi wewnątrz szko­ły. Mogą prze­by­wać na zewnątrz budyn­ku z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m.

4. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie zosta­ną poin­for­mo­wa­ni o ter­mi­nie odręb­nych spo­tkań z Dyrek­cją i wycho­waw­ca­mi klas.

5. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia w auli, ucznio­wie poszcze­gól­nych klas pod opie­ką wycho­waw­cy prze­cho­dzą do przy­dzie­lo­nej sali.

Przy­dział sal:

kla­sa 1 IP (tech­nik informatyk,technik pro­gra­mi­sta) – wych. Mar­cin Szlen­dak – sala 23

kla­sa 1 M (tech­nik mecha­nik) - wych. Elż­bie­ta Wie­wiór – sala 22

kla­sa 1 K (tech­nik elek­tro­nik) – wych. Moni­ka Dymel – aula

kla­sa 1 BME (Szko­ła Bran­żo­wa I Stop­nia: mecha­nik samo­cho­do­wy, elek­tro­me­cha­nik samo­cho­do­wy) -  wych. Zdzi­sław Bia­ły – sala 23

kla­sa 1 EMt – wych. Tomasz Woj­cie­chow­ski – sala 22

kla­sa 1 Gwych. Beata Świ­der­ska – aula

6. Spo­tka­nie z wycho­waw­cą kla­sy trwa nie dłu­żej niż 45 min., następ­nie ucznio­wie pod opie­ką wycho­waw­cy, z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m., kie­ru­ją się do wyj­ścia z budyn­ku szko­ły zgod­nie z przy­dzia­łem wejść.

7. Ucznio­wie klas II roz­po­czy­na­ją rok szkol­ny o godz. 9.00 w przy­dzie­lo­nych salach lekcyjnych.

Ucznio­wie klas: 2 BMg, 2 BMs, 2 MMp, 2 Ip ocze­ku­ją na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go przed wej­ściem od stro­ny szat­ni (ozna­czo­ne lite­rą A)

Ucznio­wie klas: 2 GIg, 2 MSg, 2 PMtg, 2 EKg, 2 KP – ocze­ku­ją na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go przed wej­ściem ewa­ku­acyj­nym (wej­ście bocz­ne do budyn­ku szko­ły ozna­czo­ne lite­rą B)

8. Do budyn­ku wcho­dzą wraz z wycho­waw­cą kla­sy w zało­żo­nej masecz­ce na usta i nos oraz dezyn­fe­ku­ją ręce.

Przy­dział sal:

kla­sa 2 BMg – sala 52

kla­sa 2 Gig sala 44

kla­sa 2 MSg sala 41

kla­sa 2 PMtg sala 42

kla­sa 2 EKg sala 43

kla­sa 2 BMs sala 46

kla­sa 2 Ip sala 55

kla­sa 2 KP sala 45

kla­sa 2 MMp sala 51

9. Ucznio­wie klas III i IV roz­po­czy­na­ją rok szkol­ny o godz. 10.00  w przy­dzie­lo­nych salach lekcyjnych.

Ucznio­wie klas:

3 Gi, 3 I, 3 BME 4 KE, 4 I, 4 IM ocze­ku­ją na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go przed wej­ściem od stro­ny szat­ni (ozna­czo­ne lite­rą A

klas: 3 SM, 3 KE, 3 MMt, 4 SM, 4 G ocze­ku­ją na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go przed wej­ściem ewa­ku­acyj­nym (wej­ście bocz­ne do budyn­ku szko­ły ozna­czo­ne lite­rą B)

Do budyn­ku wcho­dzą wraz z wycho­waw­cą kla­sy w zało­żo­nej masecz­ce na usta i nos oraz dezyn­fe­ku­ją ręce.

Przy­dział sal:

kla­sa 3 MSsala 43

kla­sa 3 KE sala 42

kla­sa 3 GI –  sala 52

kla­sa 3 I – sala  56

kla­sa 3 MMt sala 43

kla­sa 3 BM sala 58

kla­sa 4 SM sala 41

kla­sa 4 KE sala 55

kla­sa 4 G sala 44

kla­sa 4 I sala 51

kla­sa 4 IM sala 46

10. Ucznio­wie klas dru­gich, trze­cich i czwar­tych po zakoń­cze­niu zajęć opusz­cza­ją budy­nek tym samym wejściem.

11. Wykaz nauczy­cie­li nad­zo­ru­ją­cych wcho­dze­nie od budyn­ku szkoły:

Godz. 9:00wycho­waw­cy poszcze­gól­nych klas

Godz.10.30wycho­waw­cy poszcze­gól­nych klas

Godz. 11.00M. Dymel, I. Woj­ta­szak: wej­ście A

M. Szlen­dak, E. Wie­wiór : wej­ście B

Godz. 12.30 - B. Świ­der­ska I. Woj­ta­szak: wej­ście A

Z. Bia­ły, T. Woj­cie­chow­ski: wej­ście B

Pro­ce­du­ry funk­cjo­no­wa­nia ZST w Cheł­mie w cza­sie epi­de­mii – na pod­sta­wie wytycz­nych MZ, GIS oraz MEN

Wszyst­kie zasa­dy zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w szko­le przed­sta­wio­ne w niniej­szej pro­ce­du­rze obo­wią­zu­ją każ­de­go pra­cow­ni­ka, nauczy­cie­la, ucznia nie­za­leż­nie od for­my zajęć, w któ­rych uczest­ni­czy (opie­kuń­cze, kon­sul­ta­cje, rewa­li­da­cyj­ne itd.) rodziców/prawnych opie­ku­nów oraz interesantów.

Pod­sta­wo­wym celem wdra­ża­nych pro­ce­dur jest:

  1. Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­kom, uczniom, rodzi­com i inte­re­san­tom prze­by­wa­ją­cym na tere­nie szkoły.
  2. Unik­nię­cie zaka­że­nia pra­cow­ni­ków przez oso­by z zewnątrz – dostaw­cy, interesanci.
  3. Zmniej­sze­nie licz­by kon­tak­tów na tere­nie szkoły.

I. Roz­po­czę­cie roku szkolnego:

1. Na uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go mogą przy­być uczniowie/nauczyciele/pracownicy pla­ców­ki bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych infek­cję dróg odde­cho­wych oraz gdy domow­ni­cy nie prze­by­wa­ją na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji w warun­kach domo­wych lub w izolacji.

2. Ucznio­wie przed roz­po­czę­ciem spo­tka­nia zbie­ra­ją się i ocze­ku­ją w wyzna­czo­nych miej­scach przed budyn­kiem szko­ły z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m.

3. Przed wej­ściem do budyn­ku szko­ły wszyst­kie oso­by (ucznio­wie, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy szko­ły, opie­ku­no­wie i inni) mają obo­wią­zek zakry­cia ust i nosa masecz­ką, chu­s­tą, przyłbicą.

4. Ucznio­wie wcho­dzą do budyn­ku szko­ły w masecz­kach (innym zabez­pie­cze­niu j.w.) po zbiór­ce kla­sy pod opie­ką wycho­waw­cy lub inne­go nauczy­cie­la i kie­ru­ją się bez­po­śred­nio do przy­dzie­lo­nych sal lekcyjnych.

5. Po wej­ściu do budyn­ku uczniowie/nauczyciele/pracownicy szko­ły dezyn­fe­ku­ją ręce udo­stęp­nio­nym pły­nem zgod­nie z instrukcją.

6. Opie­ku­no­wie wszyst­kich uczniów pozo­sta­ją poza tere­nem pla­ców­ki z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m. 

Uwa­ga! Poru­sza­nie się i prze­by­wa­nie w stre­fie wspól­nej opie­ku­nów (rodzi­ce, opie­ku­no­wie usta­wo­wi) uczniów klas pierw­szych zosta­je ogra­ni­czo­ne do nie­zbęd­ne­go mini­mum wyłącz­nie za zgo­dą Dyrek­to­ra szkoły.

7. Wej­ście do szko­ły osób nie­bę­dą­cych pra­cow­ni­ka­mi bez zgo­dy Dyrek­to­ra szko­ły jest nie­do­zwo­lo­ne. Nale­ży bez­względ­nie dosto­so­wać się do pole­ceń wyda­wa­nych przez pra­cow­ni­ków szkoły.

8. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia ucznio­wie kie­ru­ją się pod opie­ką wycho­waw­cy do wyj­ścia z budyn­ku szkoły