Czas na Umysł

Czas na Umysł

marzec 2023r.

7 mar­ca 2023r. kla­sa 1P pod opie­ką p. Anny Bar­to­szew­skiejp. Iwo­ny Szu­ry­gi uczest­ni­czy­ła w warsz­ta­tach pt:„ Czas na Umysł 5.0”. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w budyn­ku Cen­trum Trans­fe­ru Wie­dzy w Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim im. Jana Paw­ła II w Lubli­nie i poświę­co­ne było zagad­nie­niu wyobraź­ni. Naukow­cy i wykła­dow­cy sta­ra­li się zaszcze­pić w mło­dzie­ży pasję do odkry­wa­nia wła­snej kre­atyw­no­ści. Ucznio­wie pod­czas warsz­ta­tów dowie­dzie­li się m.in. tego, jak sztucz­na inte­li­gen­cja two­rzy sztu­kę. Nauczy­li się też, jak wyko­rzy­sty­wać nowo­po­zna­ną wie­dzę do szyb­szej i efek­tyw­niej­szej nauki. Pod­czas sek­cji wykła­do­wej, wystą­pi­li: dr Anna Dut­kow­ska, prof. Mag­da­le­na Szu­biel­ska, dr Piotr Kozak oraz prof. Wło­dzi­sław Duch, któ­rzy opo­wie­dzie­li o tym, co wspól­ne­go ma wyobraź­nia z kre­atyw­no­ścią. Uczest­nic­two w kon­fe­ren­cji uzmy­sło­wi­ło uczniom ogrom­ną ilość wyzwań, któ­re przed nimi, choć­by w kwe­stii myśle­nia o ukie­run­ko­wa­niu się na wła­snej dro­dze zawo­do­wej. Wykła­dow­cy, życząc mło­dzie­ży owoc­nych poszu­ki­wań wspo­mnie­li też o tym, że stu­dio­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji jest obec­nie uni­ka­to­we, a ludzie z wyobraź­nią na ryn­ku pra­cy wygry­wa­ją.

Zapro­sze­ni goście to mię­dzy inny­mi naukow­cy, wykła­dow­cy, mala­rze, muzy­cy, któ­rzy wspól­nie połą­czy­li siły pod sztan­da­rem owe­go wyda­rze­nia, aby zaszcze­pić wśród jego uczest­ni­ków nie tyl­ko wie­dzę, ale i pasję.

W pro­gra­mie kon­fe­ren­cji znaj­du­je się sek­cja wykła­do­wa noszą­ca mia­no sesji mistrzów, gdzie wystą­pi czte­rech głów­nych gości dr Anna Dut­kow­ska, prof. Mag­da­le­na Szu­biel­ska, dr Piotr Kozak oraz prof. Wło­dzi­sław Duch, któ­rzy opo­wie­dzą: Co wspól­ne­go ma wyobraź­nia z kre­atyw­no­ścią; Co to jest agno­zja wyobra­że­nio­wa; Jak dzia­ła wyobraź­nia zwie­rząt oraz jak repre­zen­tu­je­my wiel­ko­ści w umyśle/Jak dzia­ła wyobraź­nia oso­by niewidomej.