Czy­ta­li­śmy „Quo vadis” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Czy­ta­li­śmy „Quo vadis” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych włą­cza­jąc się w Ogól­no­pol­ską Akcję Naro­do­we­go Czy­ta­nia powie­ści „Quo vadis” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza spo­tka­ła się 3 wrze­śnia 2016r. w auli szkol­nej, aby wspól­nie prze­czy­tać wybra­ne frag­men­ty utwo­ru. Licz­nie zgro­ma­dzo­na mło­dzież mogła rów­nież zapo­znać się z twór­czo­ścią nobli­sty dzię­ki eks­po­zy­cji jego dzieł oraz wysta­wie ilu­stra­cji ” H. Sien­kie­wicz na weso­ło”. Następ­nie uczest­ni­cy spo­tka­nia w towa­rzy­stwie dyrek­tor szko­ły pani Bar­ba­ry Baluk uda­li się na Plac Łucz­kow­skie­go, by wysłu­chać lek­tu­ry pre­zen­to­wa­nej przez wła­dze mia­sta i przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji kul­tu­ral­no – oświa­to­wych. Miło spę­dzo­ne chwi­le pozwa­la­ją stwier­dzić, że taka for­ma pre­zen­ta­cji dorob­ku kul­tu­ro­we­go jest dosko­na­łą i atrak­cyj­ną lek­cją histo­rii, języ­ka i kultury.

[Best_Wordpress_Gallery id=„24” gal_title=„Quo vadis”]