Gim­pik­nik 2016

PLAN DNIA OTWARTEGO W ZST 22.04.2016r.

10.00 – uro­czy­ste roz­po­czę­cie spo­tka­nia z mło­dzie­żą w auli szkol­nej połą­czo­ne z kon­kur­sem moto­ry­za­cyj­nym i poka­zem zapa­śni­czym ( wszyst­ko w auli szkolnej)

11.00 – spa­cer po pracowniach:

26 – tech­nik mecha­nik i tech­nik mechatronik

25 – tech­nik elektryk

24 – tech­nik elektronik

20 – koło PCK

11 – tech­nik informatyk

49 – tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów graficznych

9 – elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych

T2 – sta­no­wi­sko języ­ków obcych

biblio­te­ka szkol­na – nauczy­cie­le bibliotekarze

Szkol­ne Koło LOK – pre­zen­ta­cja bro­ni pneu­ma­tycz­nej i cen­tral­ne­go zapłonu

tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych – pre­zen­ta­cja przed szkołą

12.30 – grill dla mło­dzie­ży na orli­ku szkol­nym mię­dzy CKP a ZST