Dni Otwar­te ZST

Dni Otwar­te ZST

PROGRAM DNIA OTWARTEGO 21.03.2017r.

11.00 – 11.10 – wita­nie przy­by­łych gim­na­zja­li­stów przy drzwiach wej­ścio­wych – ucznio­wie kla­sy 3g– odpo­wie­dzial­ny Jacek Wnętrzak

11.10 – 12.00 – część arty­stycz­na i kon­kurs wie­dzy o szko­le z udzia­łem uczniów z klas 3s, 3g, 2gi, – odpo­wie­dzial­ne Mag­da­le­na Baj­kow­ska, Kata­rzy­na Krzyżak-Knap

12.00 – 13.30 – opro­wa­dza­nie po pra­cow­niach – ucznio­wie kla­sa 3i – odpo­wie­dzial­ny Jacek Wnę­trzak oraz nauczy­cie­le prze­by­wa­ją­cy w poszcze­gól­nych pra­cow­niach (sale:26, 25, 24, 20, 49, 11, 9,40,41, biblio­te­ka, plac przed szkołą)

11.00 – 12.30 – pre­zen­ta­cja bro­ni (ZR LOK) sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce dzia­łal­ność Szkol­ne­go koła LOK – ucznio­wie z kla­sy 3g, 3mt, 4s – odpo­wie­dzial­na Mario­la Wnukowska

11.00 – 12.30 – sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce szkol­ne koło PCK i Pierw­szej Pomo­cy Przed­me­dycz­nej – odpo­wie­dzial­ny Mariusz Śli­wa, Mario­la Wnukowska

11.00 – 13.30 – sto­isko z podaniami/ wnioskami/ ulot­ka­mi – SU – odpo­wie­dzial­ni Jacek Wnętrzak

11.00 – 13.30 – sta­no­wi­sko języ­ko­we – uczen­ni­ce z kla­sy 2Gm – odpo­wie­dzial­ni Doro­ta Senecz­ko-Babicz, Ane­ta Misie­wicz, Aga­ta Suchań, Kata­rzy­na Krzy­żak-Knap, Mag­da­le­na Baj­kow­ska, Mario­la Wnu­kow­ska, Joan­na Kępka

11.00 – 13.00 – kurs retu­szu foto­gra­fii i maki­ja­żu w pro­gra­mie Pho­to­shop – odpo­wie­dzial­ny Grze­gorz Prus, licz­ba uczniów 10, sala 49

11.00 – 13.00 – wysta­wa prac uczniów kie­run­ku tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych, par­ter, odpo­wie­dzial­na Pau­li­na Makuch-Smętkowska

11.00 ‑13.00 – roz­gryw­ki w gry kom­pu­te­ro­we – odpo­wie­dzial­ni Emil Sta­chel i Ire­ne­usz Woj­ta­szak, sala 22 (CS, Mtg)

11.00 – 13.00 – sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce Inter­nat ZST – odpo­wie­dzial­na Kata­rzy­na Truchlewska

13.00 – 14.15 – obsłu­ga gril­la – ucznio­wie kla­sy 4s i 4 mk – odpo­wie­dzial­ni Tomasz Wie­czo­rek, Andrzej Lipski

11.00 – 14.15 – sala 23 – poczę­stu­nek (cia­sto, kawa, her­ba­ta) – przed­sta­wi­cie­le SU (ucznio­wie z kla­sy 2gi, 3g) – odpo­wie­dzial­ni Jacek Wnę­trzak, Ane­ta Misie­wicz, Kata­rzy­na Krzy­żak-Knap, Mag­da­le­na Bajkowska

W dniu 21.03.2017r nastę­pu­ją­ce sale są wyłą­czo­ne z zajęć lek­cyj­nych do godzi­ny 14.15:

22, 24, 25, 26, 23, 21, 9, 49,41,11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *