„Dobra jest więcej”

„Dobra jest więcej”

luty 2023r.

Szkol­ne Koło Cari­tas wzię­ło udział w pro­jek­cie z zakre­su zdro­wia publicz­ne­go pt. „Dobra jest wię­cej” reali­zo­wa­nym i finan­so­wa­nym jako zada­nie zle­co­ne Cari­tas Pol­ska przez MEiN. W pro­jek­cie wzię­ło udział 15 wybra­nych szkół z każ­dej die­ce­zji. Jed­ną z nich jest Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie. Wolon­ta­riu­sze sta­nę­li przed ambit­nym i pięk­nym wyzwa­niem stwo­rze­nia pro­jek­tu spo­łecz­ne­go. Dzia­ła­nia pro­jek­to­we mia­ły cel cha­ry­ta­tyw­ny i wspie­ra­ły oso­by potrze­bu­ją­ce. Szkol­ne Koło Cari­tas ZST obję­ło opie­ką dzie­ci z Domu Dziec­ka w Cheł­mie i oso­by star­sze z Hospi­cjum Domo­we­go Ks. Mali­now­skie­go w Cheł­mie. Pod­su­mo­wa­niem dzia­łań był udział w FESTIWALU WOLONTARIATU W CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ dnia 29 listo­pa­da 2022r, gdzie nasi wolon­ta­riu­sze zapre­zen­to­wa­li pod­ję­te dzia­ła­nia i pla­kat. W festi­wa­lu wzię­ło udział 8 wolon­ta­riu­szy: Per­k­man Joan­na kl. 1ga, Mar­ci­niak Ame­lia kl. 1ga, Urban Kami­la kl. 1ga, Stę­pień Mar­ty­na kl. 3ip, Kop­ciow­ska Patry­cja kl. 2ek, Ślu­sar­ska Urszu­la kl. 2pg, Paweł Zie­la­skow­ski kl. 2pg, Kop­niak Niko­dem kl. 4ek, Niko­la Przy­cho­daj kl. 1gb, Justy­na Nowa­kow­ska kl. 2pg pod opie­ką p. Joan­ny Wadowskiej.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„202”]