Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

sierpień 2020r.

OGŁOSZENIE

w sprawie  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

 na rok szkolny 2019/2020

 

      W latach 2020–2022 programem (zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.) będą objęci uczniowie niepełnosprawni:

  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności)

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

UWAGA!

Uczniowie z w/w niepełnosprawnościami do wniosku załączają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj. wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na dany etap edukacyjny (na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej)

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu:

1) podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

2) podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

 3) materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych należy składać do Dyrektora szkoły. Wnioskodawcą może być rodzic ucznia, opiekun prawny, rodzice zastępczy, pełnoletni uczeń. Szczegółowych informacji na temat w/w pomocy udziela pedagog szkolny.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

➔    dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

➔   dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

do kwoty 445 zł