Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwiczeniowych

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwiczeniowych

sier­pień 2020r.

OGŁOSZENIE

w spra­wie Rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom niepełnosprawnym 

w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w latach 2020 – 2022

na rok szkol­ny 2019/2020

W latach 2020 – 2022 pro­gra­mem (zgod­nie z załącz­ni­kiem do uchwa­ły nr 89/2020 Rady Mini­strów z dnia 26 czerw­ca 2020 r.) będą obję­ci ucznio­wie niepełnosprawni:

  • sła­bo­wi­dzą­cy
  • nie­sły­szą­cy
  • sła­bo­sły­szą­cy
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afazją
  • z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym lub znacznym
  • ucznio­wie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi (w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród wyżej wymie­nio­nych niepełnosprawności)

posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 127 ust. 10 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 312 ust. 1 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

UWAGA!

Ucznio­wie z w/w nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do wnio­sku załą­cza­ją aktu­al­ne orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go tj. wyda­ne przez Porad­nię Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­ną na dany etap edu­ka­cyj­ny (na okres nauki w szko­le ponad­gim­na­zjal­nej, ponadpodstawowej)

W roku szkol­nym 2020/2021 pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zakupu:

1) pod­ręcz­ni­ków do zajęć edu­ka­cyj­nych z zakre­su kształ­ce­nia ogól­ne­go, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia ogól­ne­go, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 24 lit. a usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, oraz mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 25 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, klas I i II pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, klas II – IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum

2) pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, przed dniem 1 stycz­nia 2019 r., oraz dopusz­cza­nych od dnia 1 stycz­nia 2019 r. zgod­nie z art. 115 usta­wy z dnia 22 listo­pa­da 2018 r. o zmia­nie usta­wy – Pra­wo oświa­to­we, usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do kla­sy III bran­żo­wej szko­ły I stop­nia lub klas III i IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum

3) mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia zawo­do­we­go, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 24 lit. b usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: klas I i II bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, kla­sy I bran­żo­wej szko­ły II stop­nia, klas I i II pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, kla­sy II dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim technikum.

Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych nale­ży skła­dać do Dyrek­to­ra szko­ły. Wnio­sko­daw­cą może być rodzic ucznia, opie­kun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy, peł­no­let­ni uczeń. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat w/w pomo­cy udzie­la peda­gog szkolny.

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych będzie wynosić:

➔ dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do bran­żo­wej szko­ły I stopnia

do kwo­ty 390 zł

➔ dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do kla­sy I pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, klas I – IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum,

do kwo­ty 445 zł