Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edukacyjnych

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edukacyjnych

11 lip­ca 2022r.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 26 czerw­ca 2020r. (Dz.U. poz. 1227) w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy uczniom nie­peł­no­spraw­nym w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w latach 2020 – 2022 w roku szkol­nym 2022/2023 pro­gra­mem będą obję­ci ucznio­wie z niepełnosprawnościami:

  • sła­bo­wi­dzą­cy
  • nie­sły­szą­cy
  • sła­bo­sły­szą­cy
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afazją
  • z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym lub znacznym
  • ucznio­wie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi (w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród wyżej wymie­nio­nych niepełnosprawności)
  • posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 127 ust. 10 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 312 ust. 1 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

UWAGA!
Ucznio­wie z w/w nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do wnio­sku załą­cza­ją aktu­al­ne orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­ne przez porad­nię psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ną na dany etap edu­ka­cyj­ny (na okres nauki w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej)
 
W roku szkol­nym 2022/2023 pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu:
1) pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia ogól­ne­go oraz mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych – obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, klas I – IV pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, kla­sy IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim tech­ni­kum
 
2) mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia w zawo­do­we­go – obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, klas I – IV pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, kla­sy IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim tech­ni­kum
 
 Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych nale­ży skła­dać do Dyrek­to­ra szko­ły (dru­ki do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie szko­ły lub u peda­go­ga). Do wnio­sku nale­ży dołą­czyć kopię orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go. Wnio­sko­daw­cą może być rodzic ucznia, opie­kun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy lub peł­no­let­ni uczeń.

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych będzie wynosić:
➔ dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród nie­peł­no­spraw­no­ści, o któ­rych mowa wyżej, uczęsz­cza­ją­cych:
w roku szkol­nym 2022/2023 do bran­żo­wej szko­ły I stopnia

do kwo­ty 390 zł
➔ dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród nie­peł­no­spraw­no­ści, o któ­rych mowa wyżej, uczęsz­cza­ją­cych:
w roku szkol­nym 2022/2023 do:  klas I – IV pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, kla­sy IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim technikum
do kwo­ty 445 zł