Dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych

Dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych

lipiec 2019r.

OGŁOSZENIE

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”
na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe1 albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe2.

UWAGA!

Uczniowie z w/w niepełnosprawnościami do wniosku załączają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj. wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na dany etap edukacyjny (na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej)

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego,będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I pięcioletniego technikum,
 3. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
 2. klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego,
o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I technikum pięcioletniego,
 3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych należy składać do Dyrektora szkoły. Wnioskodawcą może być rodzic ucznia,opiekun prawny, rodzice zastępczy, pełnoletni uczeń. Szczegółowych informacji na temat w/w pomocy udziela pedagog szkolny. W okresie wakacyjnych wnioski należy składać
w sekretariacie szkoły wraz z aktualną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

 •  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

do kwoty 445 zł

 •