Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edukacyjnych

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edukacyjnych

lipiec 2019r.

OGŁOSZENIE

w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych w ramach Rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”
na rok szkol­ny 2019/2020

Zgod­nie z opra­co­wa­nym pro­jek­tem Rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom „Wypraw­ka szkol­na” w 2019 r. pomo­cą w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych zosta­nie przy­zna­na uczniom:

 1. sła­bo­wi­dzą­cych,
 2. nie­sły­szą­cych,
 3. sła­bo­sły­szą­cych,
 4. z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lekkim,
 5. z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacznym,
 6. z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afazją,
 7. z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera,
 8. z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na w pkt 1 – 7

posia­da­ją­cym orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 127 ust. 10 usta­wy – Pra­wo oświatowe1 albo orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 312 ust. 1 usta­wy; Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświatowe2.

UWAGA!

Ucznio­wie z w/w nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do wnio­sku załą­cza­ją aktu­al­ne orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go tj. wyda­ne przez Porad­nię Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­ną na dany etap edu­ka­cyj­ny (na okres nauki w szko­le ponad­gim­na­zjal­nej, ponadpodstawowej)

Pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia ogólnego,będzie udzie­la­na uczniom posia­da­ją­cym orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go uczęsz­cza­ją­cym w roku szkol­nym 2019/2020 do:

 1. bran­żo­wej szko­ły I stopnia,
 2. kla­sy I pię­cio­let­nie­go technikum,
 3. klas I – IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum,

Pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go, będzie udzie­la­na uczniom posia­da­ją­cym orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go uczęsz­cza­ją­cym w roku szkol­nym 2019/2020 do:

 1. kla­sy II i III bran­żo­wej szko­ły I stopnia,
 2. klas II – IV dotych­cza­so­we­go tech­ni­kum czte­ro­let­nie­go pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum.

Pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia zawo­do­we­go,
o któ­rych mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b usta­wy o sys­te­mie oświa­ty będzie udzie­la­na uczniom posia­da­ją­cym orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go uczęsz­cza­ją­cym w roku szkol­nym 2019/2020 do:

 1. kla­sy I bran­żo­wej szko­ły I stopnia,
 2. kla­sy I tech­ni­kum pięcioletniego,
 3. kla­sy I dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim technikum,

Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych nale­ży skła­dać do Dyrek­to­ra szko­ły. Wnio­sko­daw­cą może być rodzic ucznia,opiekun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy, peł­no­let­ni uczeń. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat w/w pomo­cy udzie­la peda­gog szkol­ny. W okre­sie waka­cyj­nych wnio­ski nale­ży skła­dać
w sekre­ta­ria­cie szko­ły wraz z aktu­al­ną kopią orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego.

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych będzie wynosić:

 • dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do bran­żo­wej szko­ły I stopnia

do kwo­ty 390 zł

 • dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do kla­sy I pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, klas I – IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum,

do kwo­ty 445 zł