Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy

Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy

17 listo­pa­da 2020r.

W imie­niu swo­im, jak i całe­go nowo wybra­ne­go Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za gło­sy odda­ne w wybo­rach. 
Wie­rzę, że powie­rzo­ne nam funk­cje będzie­my spra­wo­wać sumien­nie dla wspól­ne­go dobra całej naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści. 
Mam nadzie­ję, że wspól­nie będzie­my two­rzyć histo­rię szko­ły, idąc z duchem cza­su i roz­wi­ja­jąc nasze kom­pe­ten­cje. 
Zachę­cam do kon­tak­tu i współ­pra­cy z nami zawsze, kie­dy naro­dzą się nowe pomy­sły czy ini­cja­ty­wy, ale tak­że w przy­pad­ku uwag i trud­no­ści. 
Razem może­my wię­cej. 
Pozdra­wiam ser­decz­nie

Prze­wod­ni­czą­ca SU Zuzan­na Izert