Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu obcho­dzi­li­śmy po raz kolej­ny, w tym roku pod hasłem „Razem zmie­nia­my inter­net na lep­sze”. Zgła­sza­jąc naszą ini­cja­ty­wę do orga­ni­za­to­rów-Pol­skie­go Cen­trum Pro­gra­mu Safer- dołą­czy­li­śmy do kra­jo­wej sie­ci szkół pro­mu­ją­cych dzia­ła­nia na rzecz bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów internetowych.

W ramach obcho­dów DBI zre­ali­zo­wa­li­śmy cykl zajęć edu­ka­cyj­no – wycho­waw­czych, wyko­rzy­stu­jąc mate­ria­ły doty­czą­ce publi­ka­cji wize­run­ku, ochro­ny danych oso­bo­wych, uzy­ska­nia pomo­cy w przy­pad­ku pro­ble­mów w świe­cie wir­tu­al­nym i rze­czy­wi­stym, udo­stęp­nio­ne przez organizatorów.

Głów­nym celem zajęć było zwró­ce­nie uwa­gi na to, jak waż­na jest odpo­wie­dzial­ność i rola każ­de­go użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu w budo­wa­niu bez­piecz­ne­go oraz przy­ja­zne­go śro­do­wi­ska onli­ne. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy zja­wi­sku hej­to­wa­nia, czy­li obra­ża­nia w inter­ne­cie. W związ­ku z powyż­szym 10 mar­ca 2017r. z ini­cja­ty­wy Zespo­łu Wycho­waw­cze­go i Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Szkol­ny Dzień Bez Hej­tu , pt. „PRZYTUL HEJTERA”. Mło­dzież pod kie­run­kiem nauczy­cie­li gra­fi­ki i infor­ma­ty­ki: P. Makuch-Smęt­kow­skiej, M.Gorczycy, I.Wojtaszaka wyko­na­ła pla­ka­ty oraz znacz­ki „Nie hej­tu­ję”, któ­re były przy­pi­na­ne uczniom pod­czas przerw przez prze­wod­ni­czą­cą Zespo­łu Wycho­waw­cze­go p. I.Sobieszczuk i prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go M.Pończochę. Atmos­fe­rę akcji uprzy­jem­niał tele­dysk ‚pt. „#Przy­tul­Hej­te­ra”. Mło­dzież na tabli­cy wpi­sy­wa­ła swo­je komu­ni­ka­ty „Nie hej­tu­ję bo…”, pro­pa­gu­jąc w ten spo­sób zasa­dy anty­hej­to­we oraz wyra­ża­jąc swój zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec „mowy nie­na­wi­ści” obec­nej w inter­ne­cie. Dzię­ki współ­pra­cy z Porad­nią Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­ną Nr 2 w Cheł­mie, p. S.Chomą – psy­cho­log oraz p. M.Janiszewską – Rożek- peda­gog, ucznio­wie kla­sy 1KI i 2KE wzię­li udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­no-wycho­waw­czych, któ­re w ich opi­nii były inte­re­su­ją­ce i pobu­dza­ły do reflek­sji. Mło­dzież na godzi­nach do dys­po­zy­cji wycho­waw­cy dys­ku­to­wa­ła o przy­czy­nach, for­mach, skut­kach i kon­se­kwen­cjach hej­tu. Wycho­waw­cy prze­pro­wa­dzi­li wśród uczniów ankie­ty na temat: „Bądź bez­piecz­ny i kul­tu­ral­ny w inter­ne­cie”. Wnio­ski z ankiet posłu­żą do pla­no­wa­nia i orga­ni­za­cji kolej­nych dzia­łań poświę­co­nych pro­ble­ma­ty­ce korzy­sta­nia z sie­ci. W uzna­niu za pod­ję­te przez nas ini­cja­ty­wy otrzy­ma­li­śmy od orga­ni­za­to­rów podziękowanie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” animation_effect=„wobble” album_title=„true” album_id=„27”]

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„28”]