Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to szcze­gól­na data w kalen­da­rzu szkol­nym ZST

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to szcze­gól­na data w kalen­da­rzu szkol­nym ZST

paź­dzier­nik 2022r.

W pod­nio­słej a zara­zem sym­pa­tycz­nej atmos­fe­rze spo­ty­ka­my się na uro­czy­stej aka­de­mii. W tym roku zapro­sze­ni Goście pozna­li krót­ką histo­rię tego świę­ta a dyrek­tor Pan Grze­gorz Czy­żyk zło­żył ser­decz­ne życze­nia wszyst­kim nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom szko­ły.

Sło­wa uzna­nia i wdzięcz­no­ści za trud dydak­tycz­ny i wycho­waw­czy wyra­zi­ła tak­że Pani Agniesz­ka Litwin prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców. Uro­czy­stość swą obec­no­ścią uświet­nił nasz Gość Hono­ro­wy Pan Janusz Naj­da – uprzed­nio peł­nią­cy obo­wiąz­ki dyrek­to­ra szko­ły.

Wyróż­nie­ni nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szko­ły otrzy­ma­li Nagro­dy Dyrek­to­ra ZST. Mło­dzież przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wy Kon­cert Życzeń a pio­sen­ki w wyko­na­niu uta­len­to­wa­nych uczniów chwy­ta­ły za ser­ce. Nie oby­ło się bez wzru­szeń i odro­bi­ny humo­ru. Mamy nadzie­ję, że wszyst­kie życze­nia speł­nią się jak najszybciej.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„184”]