Dzień Kobiet w naszej szkole

Dzień Kobiet w naszej szkole

marzec 2020r.

Corocz­nie, dnia 8 mar­ca obcho­dzi­my pięk­ne świę­to, któ­rym jest „Dzień Kobiet”. Przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go doło­ży­li wszel­kich sta­rań by ten dzień umi­lić wszyst­kim Paniom oraz swo­im kole­żan­kom w naszej szko­le. W tym celu, odświęt­nie ubra­ni, wrę­czy­li kwia­ty oraz zło­ży­li moc naj­lep­szych życzeń.

Jako cie­ka­wost­ka nale­ży wspo­mnieć, że po raz pierw­szy Dzień Kobiet obcho­dzo­ny był 28 lute­go 1909 roku, usta­no­wio­ny przez Socja­li­stycz­ną Par­tię Ame­ry­ki po zamiesz­kach i straj­kach w Nowym Jor­ku. Rok póź­niej nato­miast, w 1910, Mię­dzy­na­ro­dów­ka Socja­li­stycz­na w Kopen­ha­dze usta­no­wi­ła obcho­dzo­ny na całym świe­cie Dzień Kobiet.

Wszyst­kim Paniom, w tym szcze­gól­nym Dniu, jesz­cze raz życzy­my pogo­dy ducha, speł­nie­nia pra­gnień, samych cudow­nych chwil, miło­ści i zrozumienia.

Pano­wie pamię­taj­cie „Świat bez kobiet, był­by jak ogród bez kwia­tów.”😊