Dzień 25 czerw­ca 2020r. – Dzień Patro­na Zespo­łu Szkół Technicznych

Dzień 25 czerw­ca 2020r. – Dzień Patro­na Zespo­łu Szkół Technicznych

czer­wiec 2020r.

„Sza­nuj każ­de wspomnienie,

Z nich skła­da­ją się wiel­kie historie.”

T.Różewicz

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy!

Dnia 25 czerw­ca, jak co roku, obcho­dzi­my Świę­to Patro­na naszej szko­ły – gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko. Jest to świę­to całej spo­łecz­no­ści szkol­nej, zapo­cząt­ko­wa­ne w 2004 roku uro­czy­sto­ścią z oka­zji 75-lecia ZST oraz nada­nia szko­le jego imie­nia. W budyn­ku naszej szko­ły otwar­to izbę pamię­ci poświę­co­ną patro­no­wi oraz odsło­nię­to tabli­cę pamiąt­ko­wą. Szko­ła otrzy­ma­ła nowy sztan­dar a jed­nym z jego fun­da­to­rów był uczest­nik walk o Mon­te Cas­si­no, żoł­nierz gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko – por. Fran­ci­szek Błasiak.

Histo­ria życia nasze­go patro­na jest losem jed­nost­ki wpi­sa­nym w los naro­du, histo­rię kra­ju i szko­ły. War­to przy­po­mnieć, że Zyg­munt Piotr Bohusz-Szysz­ko uro­dził się 18 stycz­nia 1893 roku w naszym mie­ście, jako dru­gi syn majo­ra wojsk car­skich Jaku­ba Krzysz­to­fa Szysz­ki oraz Hele­ny z Witow­skich. Ukoń­czył szko­łę ofi­cer­ską i w 1913 roku, w stop­niu porucz­ni­ka, powo­ła­ny został do armii rosyj­skiej. Po wybu­chu II woj­ny świa­to­wej otrzy­mał funk­cję dowód­cy 16 Dywi­zji Pie­cho­ty wcho­dzą­cej w skład Armii „Pomo­rze”. Po zakoń­cze­niu walk w Pol­sce prze­do­stał się na Węgry i następ­nie do Fran­cji. W 1940 roku powo­ła­ny został na dowód­cę Samo­dziel­nej Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich. W trak­cie two­rze­nia tej jed­nost­ki, naczel­ny wódz gene­rał Wła­dy­sław Sikor­ski awan­so­wał puł­kow­ni­ka Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko na sto­pień gene­ra­ła bry­ga­dy. Zada­niem stwo­rzo­nej for­ma­cji było min. udzie­le­nie pomo­cy zaata­ko­wa­nej przez Niem­cy Nor­we­gii. Kolej­nym waż­nym okre­sem w życiu gene­ra­ła był udział w two­rze­niu Pol­skich Sił Zbroj­nych w ZSRR, gdzie współ­pra­co­wał z gene­ra­łem Wła­dy­sła­wem Ander­sem. Pod koniec 1943 roku brał udział w kam­pa­nii wło­skiej. Wraz z II Kor­pu­sem Pol­skich Sił Zbroj­nych uczest­ni­czył we wszyst­kich bitwach min. o Mon­te Cas­si­no w maju 1944 roku. Po II woj­nie świa­to­wej, roz­ka­zem naczel­ne­go wodza gene­ra­ła Tade­usza Bora-Komo­row­skie­go mia­no­wa­ny został gene­ra­łem dywi­zji. Zamiesz­kał w Lon­dy­nie, gdzie brał czyn­ny udział w życiu pol­skiej emi­gra­cji. Poświę­cił się dzia­łal­no­ści kom­ba­tanc­kiej oraz pra­cy publi­cy­stycz­nej i pisar­skiej. Zmarł 20 czerw­ca 1982 roku a pocho­wa­ny został na war­szaw­skich Powąz­kach ze wszyst­ki­mi hono­ra­mi god­ny­mi bohatera.

Nie jest bez zna­cze­nia oso­ba, któ­ra patro­nu­je naszym dzia­ła­niom. Odwa­ga, męstwo, honor, umi­ło­wa­nie wol­no­ści i ojczy­zny, pra­wość cha­rak­te­ru, odpo­wie­dzial­ność, dys­cy­pli­na to wła­śnie cechy, dzię­ki któ­rym gen. Zyg­munt Bohusz-Szysz­ko został uzna­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich dowód­ców. Bez wąt­pie­nia z patro­nem nale­ży się utoż­sa­miać. Dla­te­go też, wszy­scy dokła­da­my sta­rań aby jego ide­ały były przez nas reali­zo­wa­ne w codzien­nym życiu szkolnym.

W związ­ku z dzi­siej­szym świę­tem, zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kie­go wystę­pu poetyc­ko-muzycz­ne­go, przy­go­to­wa­ne­go przez uczniów kla­sy 2GI, 2MMt oraz 3G.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST

Dro­dzy Uczniowie!

Sza­now­ni Państwo!

Dzi­siej­szy Dzień Patro­na naszej szko­ły jest dla Nas wszyst­kich dniem szczególnym.

W toku codzien­nych licz­nych zajęć nie zawsze mamy czas na się­ga­nie do boga­tej skarb­ni­cy ide­ałów wycho­waw­czych, jakie repre­zen­to­wał i ‚co naj­waż­niej­sze, potwier­dzał całym swo­im życiem.

Tak więc się­gnij­my, powróć­my do naj­bar­dziej ewi­dent­nych dowo­dów szla­chet­nej, pew­nej odpo­wie­dzial­no­ści posta­wy patrio­tycz­nej gene­ra­ła Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko, co jest nie tyl­ko naszym wspól­nym obo­wiąz­kiem, ale myślę, że i potrzebą.

Dzię­ku­ję mło­dzie­ży: Zuzan­nie Izert kl.2GI, Julii Przy­byl­skiej kl.2GI, Oli­wii Żele­chow­skiej kl.3G, Prze­my­sła­wo­wi Pruc­na­lo­wi kl.2GI oraz Pio­tro­wi Woj­cie­chow­skie­mu kl.2MMt za pięk­ne sło­wa wyra­żo­ne w poezji i muzy­ce, tre­ści poświę­co­ne tej boga­tej ducho­wo posta­ci jaką jest nasz Patron.

Korzy­staj­my i czerp­my z jego życia, ze wszyst­kie­go co pięk­ne i wartościowe.

Dzię­ku­ję i pozdrawiam

Dyrek­tor ZST

Bar­ba­ra Baluk

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„132”]