Dzień Wszyst­kich Świętych

Dzień Wszyst­kich Świętych

listo­pad 2019r.

„Ciszą cmen­tar­ną uko­ły­sa­ni, z dala od życia i zno­ju, dobiw­szy wresz­cie cichej przy­sta­ni, odpo­czy­wa­ją w pokoju. „

Elż­bie­ta Dani­szew­ska „Zadusz­ki” [fragm.]

W związ­ku z obcho­dzo­nym w listo­pa­dzie Dniem Wszyst­kich Świę­tych, przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST wraz z opie­ku­na­mi p. Joan­ną Wadow­ską oraz p. Janu­szem Soszyń­skim, wybra­li się na cmen­tarz komu­nal­ny w Cheł­mie, by zapa­lić zni­cze pamię­ci na gro­bach byłych nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków naszej szkoły.
Życie ma swój począ­tek i swój koniec. Tyl­ko od nas zale­ży, co oca­li­my i o czym będzie­my pamiętać.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„117”]