Dla­cze­go war­to wybrać ZST?

Dyna­micz­ny roz­wój nowo­cze­snych tech­no­lo­gii spra­wia, że wzra­sta ran­ga szkol­nic­twa zawo­do­we­go, a ucznio­wie coraz czę­ściej kon­ty­nu­ują naukę w szko­łach kształ­cą­cych w atrak­cyj­nych zawo­dach. Jed­nym z warun­ków tego, aby na rynek pra­cy tra­fia­li wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ni spe­cja­li­ści koniecz­ne jest zaan­ga­żo­wa­nie pra­co­daw­ców w pro­ces kształ­ce­nia przy­szłych kadr. Zda­ją sobie oni spra­wę, że kom­pe­tent­ni pra­cow­ni­cy są wizy­tów­ką fir­my i w znacz­nej mie­rze decy­du­ją o wyni­kach przed­się­bior­stwa. Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­kow Cheł­mie reali­zu­je róż­no­rod­ne dzia­ła­nia mają­ce na celu nie tyl­ko bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie teo­re­tycz­ne, o czym świad­czą wyso­kie wyni­ki egza­mi­nów matu­ral­nych (zda­wal­ność 95%-100%), czy zawo­do­wych (zda­wal­ność 75% ‑100%, a w przy­pad­ku tech­ni­ka mecha­ni­ka, tech­ni­ka pojaz­dów samo­cho­do­wych wynik naj­wyż­szy w woje­wódz­twie), ale rów­nież rze­tel­ne kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści praktycznych.

Nawią­za­na przez szko­łę współ­pra­ca z 14 fir­ma­mi z Cheł­ma (MARK-MOT, AUTOELEKTRONIKA, AUTO SERVICE, PC PLUC, IMAGE, OPUS IT, INTER PLUS, INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE- Krzysz­tof Pie­trzak, ENERGOCEM, DZIEDZICKI/DZIEDZIK, CONCEPT STAL, WIELOBRANŻOWY Zakład Usłu­go­wo Pro­duk­cyj­ny Ryszard Bar­czak) stwa­rza mło­dzie­ży moż­li­wość korzy­sta­nia z boga­tych doświad­czeń w zakre­sie wdra­ża­nia nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Ucznio­wie pozna­ją też rze­czy­wi­ste warun­ki pra­cy poprzez bez­po­śred­ni udział w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych pod­czas mie­sięcz­nych sta­ży i prak­tyk zawodowych.