Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzyżowa

Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzyżowa

W nocy z 18 na 19 mar­ca ucznio­wie i nauczy­ciel ZST wyru­szy­li w „Męską eks­tre­mal­ną dro­gę krzyżową”
. Marsz roz­po­czął się o 19.00, o 4.40 pąt­ni­cy dotar­li do Skier­bie­szo­wa, nio­sąc ze sobą inten­cje, mię­dzy inny­mi o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla uczniów ZST w egza­mi­nach matu­ral­nych i zawodowych.

Oto kil­ka zdjęć z tej nie­zwy­kłej wyprawy.

[Best_Wordpress_Gallery id=„5” gal_title=„Ekstremalna Dro­ga Krzyzowa”]