EWELINA KACZYŃSKA MISTRZYNIĄ POLSKI W ZAPASACH

EWELINA KACZYŃSKA MISTRZYNIĄ POLSKI W ZAPASACH

kwie­cień 2019r.

Wspa­nia­ły suk­ces na zapa­śni­czych matach odnio­sła uczen­ni­ca naszej szko­ły Ewe­li­na Kaczyń­ska. Pod­czas roz­gry­wa­nych w Mię­dzyz­dro­jach Mistrzostw Pol­ski Junio­rek zdo­by­ła tytuł mistrzy­ni Pol­ski. W dro­dze do zło­te­go meda­lu Ewe­li­na odnio­sła kolej­no trzy zwy­cię­stwa, poko­nu­jąc zde­cy­do­wa­nie swo­je rywal­ki. Tytuł Mistrzy­ni Pol­ski w znacz­nym stop­niu zwięk­sza szan­se tej uta­len­to­wa­nej zawod­nicz­ki na repre­zen­to­wa­nie nasze­go kra­ju pod­czas zbli­ża­ją­cych się Mistrzostw Euro­py Junio­rek w Hisz­pa­nii, któ­re odbę­dą się w pierw­szej deka­dzie czerwca.

Gra­tu­lu­je­my Mistrzy­ni zwy­cię­stwa i życzy­my dal­szych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *