EWELINA KACZYŃSKA na podium w Rumunii

EWELINA KACZYŃSKA na podium w Rumunii

maj 2019r.

Wiel­ki suk­ces na zapa­śni­czych matach Rumu­nii odnio­sła uczen­ni­ca naszej szko­ły Ewe­li­na Kaczyń­ska. Po zdo­by­ciu pod koniec kwiet­na tytu­łu mistrzy­ni Pol­ski zosta­ła powo­ła­na do repre­zen­ta­cji nasze­go kra­ju na Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­nie­ju Junio­rek Dumi­tru Pirvulescu& Vasi­le Lor­ga, któ­ry został roze­gra­ny w Buka­resz­cie w dniach 3 – 5 maja. Ewe­li­na, pre­zen­tu­jąc wyso­ką for­mę, poko­na­ła repre­zen­tant­ki Kazach­sta­nu i Tur­cji. W poje­dyn­ku o zło­ty medal ule­gła repre­zen­tant­ce Nie­miec i ze srebr­nym meda­lem sta­nę­ła na dru­gim stop­niu rumuń­skie­go podium. Suk­ce­sem, dnie­sio­nym w Rumu­nii, Ewe­li­na w znacz­nym stop­niu powięk­szy­ła swo­je szan­se na zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do repre­zen­ta­cji Pol­ski wyjeż­dża­ją­cej na Mistrzo­stwa Euro­py ‚któ­re na począt­ku czerw­ca roze­gra­ne zosta­ną w Hiszpanii.

Gra­tu­lu­jąc Ewe­li­nie dotych­cza­so­wych suk­ce­sów, życzy­my jej dal­szych uda­nych wystę­pów na ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych arenach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *