Gala pod­su­mo­wu­ją­ca kon­kurs edu­ka­cyj­ny pt.: „W wiel­kiej rodzi­nie Krwiodawców”

Gala pod­su­mo­wu­ją­ca kon­kurs edu­ka­cyj­ny pt.: „W wiel­kiej rodzi­nie Krwiodawców”

12 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w Muzeum Polin, przy ul. M. Anie­le­wi­cza 6 w War­sza­wie odby­ła się uro­czy­sta gala pod­su­mo­wu­ją­ca kon­kurs edu­ka­cyj­ny pt.: „W wiel­kiej rodzi­nie Krwio­daw­ców”. Naro­do­we Cen­trum Krwi zapro­si­ło na tę uro­czy­stość przed­sta­wi­cie­li szkół śred­nich z całej Pol­ski, rów­nież krwio­daw­ców z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Zdro­wia, publicz­nej służ­by krwi w Pol­sce, szkół i insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne w zakre­sie hono­ro­we­go krwiodawstwa.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych otrzy­mał podzię­ko­wa­nia za szcze­gól­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce hono­ro­we krwio­daw­stwo, edu­ka­cję dzie­ci i mło­dzie­ży z zakre­su ofia­ro­wa­nia wła­snej krwi dla rato­wa­nia zdro­wia i życia pacjen­tów, kształ­to­wa­nia pozy­tyw­nych wzor­ców pro­spo­łecz­nych wśród uczniów oraz posta­wę peł­ną poświę­ce­nia i odda­nia misji nie­sie­nia dobra.

Krwio­daw­stwo to pięk­na i szla­chet­na misja. Wszy­scy wie­my, że krew jest nie­za­stą­pio­nym darem, któ­re­go nie moż­na kupić ani wypro­du­ko­wać. Może go ofia­ro­wać wyłącz­nie czło­wiek – powie­dział Wal­de­mar Kra­ska Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Zdrowia.