Har­mo­no­gram egza­mi­nów zawo­do­wych sty­czeń-luty 2021r.

Har­mo­no­gram egza­mi­nów zawo­do­wych sty­czeń-luty 2021r.

7 stycz­nia 2021r.

Instruk­cja doty­czą­ca orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia, egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we
i egza­mi­nu zawo­do­we­go w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w 2021r. w warun­kach COVID-19

Har­mo­no­gram egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych sesja styczeń/luty 2021