Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

5 wrze­śnia 2022r.

Przy­szłość nale­ży do tych, któ­rzy wie­rzą w pięk­no swo­ich marzeń
 E. Roosevelt

01 wrze­śnia 2022r. to był wyjąt­ko­wy dzień dla naszej szko­ły.
Przy­ję­li­śmy pod tro­skli­we skrzy­dła uczniów klas pierw­szych, by mogli reali­zo­wać zawo­do­we marze­nia. 
Uro­czy­stość swo­ją obec­no­ścią uświet­ni­li odcho­dzą­cy na eme­ry­tu­rę p.o. Dyrek­to­ra do 31.08.2022r. pan Janusz Naj­da, prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Doro­ta Omie­lań­czyk oraz wice­dy­rek­tor CKZiU w Cheł­mie pani Moni­ka Bit­ner.
Rok szkol­ny 2022/23 roz­po­czę­li­śmy tra­dy­cyj­nie od wpro­wa­dze­nia Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go i ofi­cjal­nych prze­mó­wień. 
Dyrek­tor szko­ły pan Grze­gorz Czy­żyk ser­decz­nie powi­tał wszyst­kich zebra­nych, prze­czy­tał listy od p. Tere­sy Misiuk Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty i p. Jaku­ba Banasz­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm oraz skie­ro­wał sło­wa uzna­nia dla dorob­ku dyrek­to­ra Janusz Naj­dy.
Hono­ro­wy Gość p. Janusz Naj­da przy­bli­żył swo­ją dro­gę od ucznia ZST do dyrek­to­ra i skie­ro­wał cie­płe sło­wa poże­gna­nia do uczniów, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsłu­gi. Prze­ka­zał sym­bo­licz­nie szko­łę nowej Dyrek­cji – dyrek­to­ro­wi p. Grze­go­rzo­wi Czy­ży­ko­wi i wice­dy­rek­tor p. Beacie Świ­der­skiej, życząc, by histo­rię szko­ły zapi­sy­wa­li zło­ty­mi zgło­ska­mi u pro­gu jej stu­le­cia.
Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców p. Doro­ta Omie­lań­czyk życzy­ła uczniom i nauczy­cie­lom suk­ce­sów w nowym roku szkol­nym oraz w imie­niu Rodzi­ców i Uczniów podzię­ko­wa­ła dyr. Janu­szo­wi Naj­dzie za pra­cę na rzecz szko­ły wrę­cza­jąc mu pięk­ny bukiet kwia­tów. Nato­miast mło­dzież z wyra­za­mi wdzięcz­no­ści wrę­czy­ła dyrek­to­ro­wi skrom­ny pre­zent.
Po czę­ści ofi­cjal­nej nastą­pił występ arty­stycz­ny, któ­re­go puen­tą było to, że ucznio­wie są naj­bar­dziej szczę­śli­wi w szko­le.
Zatem wita­my w ZST.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„173”]