Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

wrze­sień 2022r.

20 wrze­śnia 2022r. w para­fii p.w. Miło­sier­dzia Boże­go w Cheł­mie zain­au­gu­ro­wa­li­śmy rok szkol­ny powie­rza­jąc Bogu naszą szkol­ną codzien­ność.
Tra­dy­cyj­nie, w dniu patro­na pol­skiej mło­dzie­ży św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, uczest­ni­czy­li­śmy w Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nej przez kapła­nów naszej „szkol­nej” para­fii modląc się za dyrek­cję, nauczy­cie­li, wycho­waw­ców i pra­cow­ni­ków szko­ły, uczniów i ich rodzi­ny oraz pokój na Ukra­inie.
Uro­czy­sta msza świę­ta w obec­no­ści Sztan­da­ru Szkol­ne­go inspi­ru­je nas do wzra­sta­nia w wie­rze i napeł­nia nadzie­ją spro­sta­nia wyzwa­niom jakie nie­sie nam każ­dy dzień.