Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

27 sierp­nia 2022r.

1 wrze­śnia 2022r.

Część I – UROCZYSTA AKADEMIA W AULI SZKOLNEJ

GODZINA 8.00

1GA

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ KATARZYNA ŁUSIAK

1GB

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ JOANNA KĘPKA

1MT

(tech­nik mechatronik)

/ ANETA MISIEWICZ

1M

(tech­nik mechanik)

/ DARIUSZ RÓJ

1SK

(tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, tech­nik elektronik)

/ ANNA BARTOSZEWSKA

1E

(tech­nik elektryk)

/ Ewa Koziej

1P

(tech­nik programista)

/ Iwo­na Szuryga

1I

(tech­nik informatyk)

/ Jacek Wnętrzak

GODZINA 9.30

1BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ Anna Makuch

1BE

(elek­tryk)

/ Mag­da­le­na Bajkowska

1BM

(mecha­nik)

/ Andrzej Lipski

2BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ Emil Stachel

2PG

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ Lucy­na Sidoruk

2MtI

(tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik informatyk)

/ Doro­ta Lubaś

2MS

(tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samochodowych)

/ Janusz Falenta

2EK

(tech­nik elek­tryk, tech­nik elektronik)

/ Zbi­gniew Koprukowniak

GODZINA 11.00

3G

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ Kata­rzy­na Krzyżak-Knap

3K

(tech­nik elektronik)

/ Moni­ka Dymel

3M

(tech­nik mechanik)

/ Elż­bie­ta Wiewiór

3IP

(tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik programista)

/ Mar­cin Szlendak

3EMt

(tech­nik elek­tryk, tech­nik mechatronik)

/ Tomasz Wojciechowski

4MMt

(tech­nik mecha­nik, tech­nik mechatronik)

/ Edy­ta Sawosz

4IP

(tech­nik informatyk)

/ Bar­ba­ra Kossak

4KP

(tech­nik elek­tro­nik, tech­nik programista)

/ Woj­ciech Sienkiewicz

3BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ Zdzi­sław Biały

4MS

(tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samochodowych)

/ Elż­bie­ta Lipska

4PMt

(tech­nik pro­gra­mi­sta, tech­nik mechatronik)

/ Andrzej Dżaman

4GI

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej, tech­nik informatyk)

/ Grze­gorz Jegorow

4EK

(tech­nik elek­tryk, tech­nik elektronik)

/ LESZEK SZUMSKI

Część II – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

1GA KATARZYNA ŁUSIAK42
1GB JOANNA KĘPKA43
1MT ANETA MISIEWICZ44
1M DARIUSZ RÓJ41
1SKANNA BARTOSZEWSKA45 
1EEWA KOZIEJ22 
1PIWONA SZURYGA23 
1 IJACEK WNĘTRZAK51 

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

1BEM ANNA MAKUCH51
1BEMAGDALENA BAJKOWSKA52
1BMANDRZEJ LIPSKI55
2BEMEMIL STACHEL 43
2PGLUCYNA SIDORUK42
2MtIDOROTA LUBAŚ44 
2MSJANUSZ FALENTA45
2EKZBIGNIEW KOPRUKOWNIAK46

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

3GKATARZYNA KRZYŻAK – KNAP43 
3KMONIKA DYMEL44 
3MELŻBIETA WIEWIÓR45 
3IPMARCIN SZLENDAK46 
3EMTTOMASZ WOJCIECHOWSKI22 
4MMtpEDYTA SAWOSZ51 
4IpBARBARA KOSSAK23 
4KPpWOJCIECH SIENKIEWICZ42 
3BEMZDZISŁAW BIAŁY56 
4MSgELŻBIETA LIPSKA41 
4PMtgANDRZEJ DŻAMAN55 
4GIgGRZEGORZ JEGOROW52 
4EKgLESZEK SZUMSKI58