Infor­ma­cja na temat zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2020/2021

Infor­ma­cja na temat zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2020/2021

czer­wiec 2021r.

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021 dla uczniów klas I – III Tech­ni­kum nr 2 oraz Szko­ły Bran­żo­wej I stop­nia odbę­dzie się dnia 25 czerw­ca 2021r. w auli szkol­nej z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go według nastę­pu­ją­ce­go harmonogramu:

  • godzi­na 8.00 – kla­sy III Tech­ni­kum nr 2 oraz kla­sa 2 Mmp
  • godzi­na 9.00 – kla­sy II Tech­ni­kum nr 2 (oprócz kla­sy 2MMp i 2gi)
  • godzi­na 10.00 – kla­sy I‑III Szko­ły Bran­żo­wej I stop­nia oraz kla­sa 2gi
  • godzi­na 11.00 – kla­sy I Tech­ni­kum nr 2

Zwra­ca­my się z proś­bą o zacho­wa­nie wyma­ga­ne­go dystan­su oraz zało­że­nie masecz­ki na tere­nie szkoły.

Zapra­sza­my serdecznie

Samo­rząd Uczniowski

Dyrek­tor
Bar­ba­ra Baluk