„Wypraw­ka szkol­na” i sty­pen­dium szkol­ne na rok szkol­ny 2016/2017

„Wypraw­ka szkol­na” i sty­pen­dium szkol­ne na rok szkol­ny 2016/2017

­

Rada Mini­strów przy­ję­ła uchwa­łę i roz­po­rzą­dze­nie w tej spra­wie, któ­re weszły w życie 19 lip­ca 2016 roku.

Pro­gram zakła­da tak­że m.in. wspar­cie w zakre­sie zaku­pie­nia mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych dla:

  1. uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacznym;
  2. uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność inte­lek­tu­al­na w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacznym.

Wypraw­ka Szkol­na jest pomo­cą w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go lub pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go obję­ci zosta­ną uczniowie:

  1. sła­bo­wi­dzą­cy,
  2. nie­sły­szą­cy,
  3. sła­bo­sły­szą­cy,
  4. z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lekkim,
  5. z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacznym,
  6. z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afazją,
  7. z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera,
  8. z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na w pkt 1 – 7 – posia­da­ją­cych orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 71b ust. 3 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty”, uczęsz­cza­ją­cych w roku szkol­nym 2016/2017 do szkół dla dzie­ci i mło­dzie­ży do: kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej, kla­sy III gim­na­zjum, szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej: zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej, liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, tech­ni­kum lub szko­ły spe­cjal­nej przy­spo­sa­bia­ją­cej do pra­cy dla uczniów z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym oraz dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi lub do kla­sy VI ogól­no­kształ­cą­cej szko­ły muzycz­nej I stop­nia, klas III – VI ogól­no­kształ­cą­cej szko­ły muzycz­nej II stop­nia, klas III – VI ogól­no­kształ­cą­cej szko­ły sztuk pięk­nych, klas III i VI – IX ogól­no­kształ­cą­cej szko­ły bale­to­wej, lub liceum plastycznego.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków do dnia 5 wrze­śnia 2016r. Oso­ba odpo­wie­dzial­na: peda­gog szkolny

Sty­pen­dium szkolne

W roku szkol­nym 2016/2017 wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Chełm, będą wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga w ter­mi­nie od 1 do 15 wrze­śnia 2016r. Kry­te­rium docho­do­we wyno­si 514 zł/netto na 1 oso­bę w rodzi­nie, pod uwa­gę są bra­ne docho­dy z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go zło­że­nie wniosku.

Udzie­la­nie pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym będzie prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu o „Regu­la­min udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Chełm” pod­ję­ty Uchwa­łą Nr XXX/346/13 Rady Mia­sta Chełm z dnia 14 maja 2013r.

Wnio­ski są wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga szkolnego.