Instruk­cja doty­czą­ca orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu maturalnego

Instruk­cja doty­czą­ca orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu maturalnego

maj 2020r.

Ucznio­wie, nauczy­cie­le, rodzice

Instruk­cja doty­czą­ca orga­ni­za­cji i przeprowadzenia 

egza­mi­nu matu­ral­ne­go, egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we i egza­mi­nu zawodowego 

w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie 

gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w 2020r. 

w warun­kach COVID-19

Infor­ma­cje ogólne:

 1. Na egza­min może przyjść wyłącz­nie oso­ba zdro­wa ( zda­ją­cy, nauczy­cie, inny pra­cow­nik szko­ły) bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych cho­ro­bę zakaźną.

 2. Zda­ją­cy, nauczy­ciel oraz każ­da inna oso­ba uczest­ni­czą­ca w egza­mi­nie nie może w nim uczest­ni­czyć, jeśli prze­by­wa w domu z oso­bą na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji warun­kach domo­wych albo sama jest obję­ta kwa­ran­tan­na lub izo­la­cją w warun­kach domowych.

 3. Na teren szko­ły z uczniem nie może wejść rodzic/opiekun praw­ny, z wyjąt­kiem sytu­acji, kie­dy zda­ją­cy wyma­ga pomo­cy, np. w prze­miesz­cza­niu się.

 4. W cza­sie egza­mi­nu na tere­nie szko­ły przebywają:

 • człon­ko­wie zespo­łów nadzorujących;

 • obser­wa­to­rzy;

 • spe­cja­li­ści, pra­cu­ją­cy ze zda­ją­cy­mi, któ­rym przy­zna­no dosto­so­wa­nie warun­ków lub form prze­pro­wa­dze­nie egzaminu;

 • oso­by wyzna­czo­ne do przy­go­to­wa­nia i obsłu­gi oraz obsłu­gu­ją­ce sprzęt i urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne w cza­sie egza­mi­nu, asy­sten­ci techniczni;

 • inni pra­cow­ni­cy szko­ły odpo­wie­dzial­ni za utrzy­ma­nie obiek­tów w czy­sto­ści, dezyn­fek­cję, obsłu­gę szat­ni, itp.

 • pie­lę­gniarz.

 1. Zda­ją­cy nie wno­si na teren szko­ły i na salę egza­mi­na­cyj­na zbęd­nych rze­czy, w tym: ksią­żek, tele­fo­nów komórkowych,

 2. Zda­ją­cy korzy­sta z wła­snych przy­bo­rów piśmien­ni­czych (2 czar­ne dłu­go­pi­sy, na mate­ma­ty­ce, fizy­ce i geo­gra­fii – linij­ka, cyr­kiel, kal­ku­la­tor). Zda­ją­cy nie mogą poży­czać przy­bo­rów od innych zda­ją­cych. Zespo­ły nad­zo­ru­ją­ce zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie w salach egza­mi­na­cyj­nych tablic matematycznych.

 3. Ucznio­wie pocho­dzą­cy z Ukra­iny są zobo­wią­za­ni przy­nieść na egza­min wła­sne słow­ni­ki i zgło­sić do człon­ka zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go celem ich sprawdzenia.

 4. Ucznio­wie, któ­rzy przy­stę­pu­ją do dwu egza­mi­nów jed­ne­go dnia mogą w cza­sie prze­rwy opu­ścić budy­nek szko­ły albo, ocze­ki­wać na jej tere­nie na roz­po­czę­cie kolej­ne­go egzaminu.

 5. Na tere­nie szko­ły w trak­cie egza­mi­nu nie ma moż­li­wo­ści zapew­nie­nia posił­ków oraz wody.

Infor­ma­cje dla zdającego.

 1. Każ­dy zgła­sza­ją­cy się na egza­min musi być w masecz­ce oraz ręka­wicz­kach. Człon­ko­wie ZN spraw­dzać będą tem­pe­ra­tu­rę ciała.

 2. Każ­dy zda­ją­cy musi posia­dać doku­ment toż­sa­mo­ści (dowód oso­bi­sty, pasz­port, pra­wo jaz­dy, waż­na legi­ty­ma­cja szkol­na), któ­ry oka­że przy wej­ściu na salę egza­mi­na­cyj­ną, człon­kom zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go przed wylo­so­wa­niem miej­sca. Przy spraw­dza­niu doku­men­tów nale­ży zacho­wać 1,5 m odległości.

 3. Loso­wa­nia miej­sca zda­ją­cy doko­nu­je oso­bi­ście (w ręka­wicz­kach) pod nad­zo­rem człon­ków zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go. Po wylo­so­wa­niu nume­ru i pod­pi­sa­niu list zdej­mu­je ręka­wicz­ki, dezyn­fe­ku­je ręce, a następ­nie odpro­wa­dza­ny jest na miej­sce przez człon­ka zespo­łu nadzorującego.

 4. Zda­ją­cy ocze­ku­ją­cy przed szko­łą na wej­ście do sali egza­mi­na­cyj­nej zobo­wią­za­ni są do zacho­wa­nia co naj­mniej 1,5 m odstę­pów oraz mają mieć zakry­te usta i nos.

 5. Wej­ścia na salę egza­mi­na­cyj­ne odby­wać się będą w gru­pach 20 oso­bo­wych, trze­ma wej­ścia­mi do szko­ły wg odręb­nej instruk­cji okre­śla­ją­cej czas, miej­sce ocze­ki­wa­nia danej kla­sy pod opie­ka wycho­waw­cy i pra­cow­ni­ka obsłu­gi w dniach 8, 9 i 10 czerw­ca 2020r..

 6. Pod­czas wpusz­cza­nia do sali egza­mi­na­cyj­nej czło­nek zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go może popro­sić zda­ją­ce­go o chwi­lo­we odsło­nię­cie twa­rzy w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia jego toż­sa­mo­ści z zacho­wa­niem 1,5 m odległości.

 7. Po zaję­ciu miej­sca w sali egza­mi­na­cyj­nej zda­ją­cy może zdjąć maskę.

 8. Zda­ją­cy jest zobo­wią­za­ny zakryć usta i nos w przy­pad­ku kiedy:

 • pod­cho­dzi do nie­go nauczyciel;

 • wycho­dzi do toalety;

 • wycho­dzi z sali po skoń­czo­nym egzaminie.

 1. Sytu­acje w któ­rej dany zda­ją­cy ze wzglę­dów zdro­wot­nych nie może zakry­wać ust i nosa powin­na zostać zgło­szo­na dyrek­to­ro­wi szko­ły nie póź­niej niż do 01 czerw­ca 2020r.

 • Ucznio­wie zda­ją­cy infor­ma­ty­kę, w przed­dzień egza­mi­nu według oddziel­ne­go har­mo­no­gra­mu przy­go­to­wa­ne­go przez Prze­wod­ni­czą­cych Zespo­łów Nad­zo­ru­ją­cych spraw­dzą popraw­ność dzia­ła­nia kom­pu­te­ra, na któ­rym zda­wa­ny będzie egza­min i wybra­ne­go przez sie­bie opro­gra­mo­wa­nia w obec­no­ści admi­ni­stra­to­ra i człon­ka zespo­łu nadzorującego.

Zda­ją­cy przed wej­ściem na salę prze­ka­zu­ją do wyzna­czo­nych przez szko­łę, zabez­pie­czo­nych miejsc, odzież wierzch­nią oraz pod­pi­sa­ne tele­fo­ny komór­ko­we, pra­cow­ni­ko­wi szko­ły, któ­ry odbie­rać je będzie przy drzwiach wej­ścio­wych do poszcze­gól­nych sal egzaminacyjnych.