Jed­nod­niów­ka po Poje­zie­rzu Łęczyńsko-Włodawskim

Jed­nod­niów­ka po Poje­zie­rzu Łęczyńsko-Włodawskim

26 kwiet­nia 2016 r. ucznio­wie klas 1MS, 1GM, 3IG wraz z opie­ku­na­mi wybra­li się na jed­no­dnio­wą wyciecz­kę po Poje­zie­rzu Łęczyń­sko- Wło­daw­skim, na obsza­rze któ­re­go oprócz licz­nych bogactw natu­ral­nych, znaj­du­je się wie­le pięk­nych obiek­tów archi­tek­to­nicz­nych zwią­za­nych z histo­rią i wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją, świad­czą­cych o róż­no­rod­no­ści kul­tu­ro­wej i etnicz­nej regionu.

Mło­dzież mia­ła oka­zję zwie­dzić, min.: Muzeum Byłe­go Obo­zu Zagła­dy w Sobi­bo­rze, Wiel­ką Syna­go­gę Żydow­ską, Muzeum Poje­zie­rza Łęczyń­sko-Wło­daw­skie­go we Wło­da­wie, pra­wo­sław­ny Mona­ster św. Onu­fre­go w Jabłecz­nej oraz Sank­tu­arium pw. Mat­ki Bożej Kodeńskiej
w Kodniu.

Histo­rię obo­zu w Sobi­bo­rze oraz histo­rię syna­go­gi i muzeum we Wło­da­wie opo­wie­dzie­li prze­wod­ni­cy wyciecz­ki, nato­miast w Kod­niu Ojciec Oblat opo­wie­dział histo­rię rodu Sapie­hów, obra­zu Mat­ki Bożej Kodeń­skiej oraz samej miejscowości.

Nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem było tak­że uczest­nic­two mło­dzie­ży we mszy świętej
w kapli­cy Sank­tu­arium pw. Mat­ki Bożej Kodeńskiej.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyciecz­ki byli: ksiądz Andrzej Alek­san­drow­ski, kate­che­ta- pan Wie­sław Jezier­ski, nauczy­ciel­ka bio­lo­gii – pani Beata Mul­sa­now­ska oraz wycho­waw­cy klas.

[Best_Wordpress_Gallery id=„18” gal_title=„Jednodniowka”]