Józef Szczer­ba

Józef Szczer­ba

Wspo­mnie­nia

Dnia 28.12.2016r. odszedł pan Józef Szczer­ba, wie­lo­let­ni nauczy­ciel histo­rii, wycho­waw­ca inter­na­tu, wice­dy­rek­tor naszej szkoły.

Był czło­wie­kiem obda­rzo­nym nie­zwy­kłą łagod­no­ścią, spo­ko­jem, ema­nu­ją­cy wewnętrz­nym cie­płem i pogo­dą ducha.

Histo­ryk, któ­ry z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem uczył mło­dzież patrio­ty­zmu, cier­pli­wie wyja­śniał, jak wie­le zna­czy w życiu czło­wie­ka zna­jo­mość prze­szło­ści i tra­dy­cji narodu.

Jako wice­dy­rek­tor był życz­li­wy , wyro­zu­mia­ły, ale i wyma­ga­ją­cy. Mimo licz­nych obo­wiąz­ków, wie­le cza­su poświę­cał na indy­wi­du­al­ne roz­mo­wy , dla każ­de­go zawsze miał przy­ja­ciel­ską radę.

Odszedł czło­wiek o wiel­kim ser­cu, wyjąt­ko­wy Peda­gog, życz­li­wy Kolega.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„20”]