Jubi­le­uszo­we Zawo­dy Strze­lec­kie Szkol­ne­go Koła Ligi Obro­ny Kra­ju „Dla Nie­pod­le­głej” w 100. rocznicę

Jubi­le­uszo­we Zawo­dy Strze­lec­kie Szkol­ne­go Koła Ligi Obro­ny Kra­ju „Dla Nie­pod­le­głej” w 100. rocznicę

paź­dzier­nik 2018r.

24 paź­dzier­ni­ka 2018r. na strzel­ni­cy myśliw­skiej PZŁ w Kumo­wej Doli­nie, człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy SK LOK wraz z opie­ku­nem p. Mario­lą Wnu­kow­ską zor­ga­ni­zo­wa­li zawo­dy strze­lec­kie. Tym razem impre­za odby­wa­ła się w wyjąt­ko­wej opra­wie, ponie­waż upa­mięt­nia­ła donio­sły jubi­le­usz odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Dla pod­kre­śle­nia tego wyda­rze­nia decy­zją zarzą­du SK LOK ufun­do­wa­no pamiąt­ko­wy medal „Dla Nie­pod­le­głej” w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, któ­ry został prze­ka­za­ny na ręce pani Bar­ba­ry Baluk – dyrek­tor ZST.

Przed roz­po­czę­ciem zawo­dów uczest­ni­cy zosta­li prze­szko­le­ni w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa, obsłu­gi bro­ni oraz zapo­zna­ni z regu­la­mi­nem strzel­ni­cy. Następ­nie przy­stą­pi­li do rywa­li­za­cji w nastę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: strze­la­nie z KBKS, AK-47 oraz pisto­le­tu 9mm. Zawo­dy pro­wa­dził Leszek Ligaj Pre­zes Zarzą­du Rejo­no­we­go LOK w Chełmie.

W kate­go­rii indy­wi­du­al­nej na podium stanęli:

1.Sebastian Czu­chaj,

2.Artur Lewan­dow­ski,

3.Łukasz Pej­cho,

nato­miast w kate­go­rii dru­ży­no­wej  zwy­cię­ży­ła dru­ży­na w składzie:

Seba­stian Czu­chaj, Seba­stian Wal­czuk, Eryk Grzyw­na, Artur Lewan­dow­ski, dru­gie miej­sce zaję­li: Michał Rze­szut, Mar­ty­na Gon­tarz, Adrian Mróz, Seba­stian Kola­now­ski, na trze­ciej pozy­cji upla­so­wa­li się Marek Nowo­sad, Kac­per Kracz­kow­ski, Łukasz Kudy­ba, Kuba Żeliszczak.

Zwy­cięz­ców i uczest­ni­ków zawo­dów nagro­dzo­no meda­la­mi oraz upo­min­ka­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Komen­dan­ta Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień w Cheł­mie.

Człon­ko­wie SK LOK wyka­za­li się wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem w orga­ni­za­cji impre­zy, co świad­czy o tym, że istot­ne miej­sce w ich życiu zaj­mu­ją takie war­to­ści jak: OJCZYZNA, NIEPODLEGŁOŚĆ, WOLNOŚĆ.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„77”]